Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ІНВЕСТУВАННЯ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу, визначення джерел  фінансування та ефективності інвестицій.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо оцінки ефективності інвестицій та визначення джерел їх фінансування.
  • Розраховувати вартість фінансових інструментів, показники їх доходності та ризику, а також показники ефективності інвестицій.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо вибору ефективних інвестиційних проектів, оптимального портфелю цінних паперів, оптимального варіанту інвестиційного розвитку підприємств  на основі використання необхідних інструментальних засобів.

© 2006-2022 Інформація про сайт