Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ІСТОРІЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ, ГРОШЕЙ ТА КРЕДИТУ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 4 кредитів

Форма підсумкового контролю: диференційований залік

Мова викладання: українська/ російська

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо сутності і необхідності фінансової науки, грошей і банківської справи, їх діалектичного розвитку в світлі історії економічної думки для об’єктивної оцінки економічних процесів, що відбуваються на сучасному етапі.

 

Компетенції, які формуються:

  • Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які стосуються фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових систем.
  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології.

© 2006-2022 Інформація про сайт