Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 6 кредитів

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо основ наукознаства, організації наукових досліджень, фінансування науково-дослідних робіт, інформаційного забезпечення наукових досліджень, етапів проведення наукових досліджень,оформлення і впровадження результатів наукових досліджень.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері наукових досліджень, розуміння принципів проведення наукових досліджень, особливостей оформлення і впровадження результатів наукових досліджень.

 

© 2006-2022 Інформація про сайт