Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ОЦІНКА БІЗНЕСУ ТА ПІДПРИЄМСТВА

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: диференційований залік

Мова викладання: українська/ російська

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо формування методичних та практичних навичок по використанню загальноприйнятих підходів до оцінювання підприємств, бізнесу та інших активів.

 

Компетенції, які формуються:

  • Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у фінансових системах.
  • Показати належний рівень знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, розуміння принципів фінансової науки, особливостей функціонування фінансових систем, фінансової термінології.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів.
  • Виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

© 2006-2022 Інформація про сайт