Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Податкова система

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо організації діяльності державної фіскальної служби пов’язаної з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових ресурсів.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування податкової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері оподаткування, розуміння принципів й особливостей побудови економічних відносин між державною фіскальною службою та платниками податків.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку системи оподаткування України.
  • Визначати базу оподаткування та розраховувати податки.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення пов’язані з порядком обчислення та контролю сплати податків на основі використання необхідних інструментальних засобів.

© 2006-2022 Інформація про сайт