Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

НАВЧАЛЬНО-ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА


Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 6 кредитів

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета навчально-ознайомчої практики: формування у студентів компетенцій щодо закріплення, розширення і поглиблення отриманих теоретичних знань з вивчених дисциплін, набуття практичних навичок самостійної роботи, вироблення умінь і застосовування їх при вирішенні конкретних економічних завдань на підприємствах реального сектору економіки у податкових органах, у страхових організаціях, у бюджетних установах, у кредитних організаціях.

 Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації
  • Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера.
  • Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності.
  • Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

© 2006-2022 Інформація про сайт