Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

УЧБОВО-ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА


Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 6 кредитів

Форма підсумкового контролю: диференційований залік

 

Мета учбово - ознайомчої практики: формувати здатність самостійного мислення, закріплення, осмислення та підтвердження теоретичних знань, які набуті при вивченні предметів «Фінанси», «Мікроекономіка», «Економіка підприємства».

Призначення учбово - ознайомчої практики – підготовка студентів для цілісного усвідомленого і поглибленого вивчення навчальних предметів зі спеціальності після її закінчення.

 

Компетенції, які формуються:

  • Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.
  • Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера.
  • Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності.
  • Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

© 2006-2022 Інформація про сайт