Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 6 кредитів

Форма підсумкового контролю: диференційований залік

 

Мета виробничої практики за спеціальністю:  оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби самостійно систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

 

Компетенції, які формуються: 

  • Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.
  • Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера.
  • Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
  • Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності.
  • Підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

 

© 2006-2022 Інформація про сайт