Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

СТРАХУВАННЯ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних і фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній.

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування страхової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері страхової справи, розуміння принципів й особливостей побудови економічних відносин між страховиками і страхувальниками, страховиками і державою, між страховиками.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку страхового ринку, умов страхування різних галузей (особистого страхування, майнового страхування, страхування відповідальності).
  • Розраховувати страхові тарифи та інші актуарні величини за видами загального та накопичувального страхування.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо визначення належності конкретного ризику до сукупності ризиків, які можна застрахувати на основі використання необхідних інструментальних засобів.

© 2006-2022 Інформація про сайт