Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ


Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Кількість кредитів ECTS: 3,5 кредити

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

Мета викладання дисципліни: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи теоретичних знань і практичних навичок з побудови внутрішнього економічного процесу обліку і контролю витрат по підприємству в цілому та в розрізі його підрозділів задля виявлення реального фінансового результату роботи підприємства.

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері контролю та обліку витрат на підприємстві, розуміння принципів й особливостей побудови економічних відносин між суб’єктами підприємницької діяльності.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо управління витратами.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо підходів до управління підприємством на основі використання необхідних інструментальних засобів з управління витратами.
  • Розраховувати економічні та фінансові результати діяльності підприємства.

© 2006-2022 Інформація про сайт