Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: диф. залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу;  здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання і прикладні проблеми з оцінки доцільності прийняття інвестиційних рішень та  визначення їх ефективності, розробляти план альтернативних інвестицій та обирати кращий варіант інвестиційної діяльності; визначати інвестиційну політику; обґрунтовувати джерела інвестиційної діяльності.


Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування фінансової термінології.
  • Здатність систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів.
  • Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів.
  • Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів та оцінювати їх ефективність та оцінювати їх ефективність
  • Здатність проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

© 2006-2019 Інформація про сайт