Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

МІЖНАРОДНЕ ОПОДАТКУВАННЯ

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій у сфері міжнародного оподаткування, що надасть можливість самостійно здійснювати дослідження національних податкових систем світу в умовах глобалізації, розв’язувати складні спеціалізовані та управлінські завдання з усунення механізмів подвійного оподаткування, вирішувати наукові і прикладні проблеми при здійсненні податкового планування діяльності суб’єкта господарювання у динамічному середовищі.

 

Компетенції, які формуються:

  • Здатність проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети
  • Здатність оцінювати  сучасний стан рівня розвитку податкової системи країни з точки зору ступеня легкості ведення бізнесу та приймати обґрунтовані рішення.
  • Здатність систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері міжнародного оподаткування.
  • Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку міжнародного оподаткування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
  • Здатність адаптувати положення і методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері міжнародного оподаткування.
  • Здатність демонструвати управлінські навички у сфері міжнародного оподаткування.

© 2006-2019 Інформація про сайт