Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Проектне фінансування

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 3 кредити

Форма підсумкового контролю: диф. залік.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій щодо опанування комплексом теоретичних знань у галузі організації проектного фінансування, оволодіння стратегією і тактикою фінансового забезпечення проектної діяльності, а також формування практичних навичок з оцінювання ефективності фінансових рішень у проектній діяльності.

 

Компетенції, які формуються:

  • Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.
  • Здатність розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.
  • Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність.
  • Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності.
  • Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера.
  • Вміти  нести  відповідальність  за  результати  професійної  діяльності  у  сфері  фінансів, банківської справи та страхування.

© 2006-2019 Інформація про сайт