Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Cтраховий менеджмент

 

Галузь знань: 07 – Управління і адміністрування

Спеціальність: 072 – Фінанси, банківська справа та страхування.

Ступінь вищої освіти: магістр

Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мова викладання: українська.

 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів компетенцій з формування і реалізації управлінських рішень, що забезпечують раціональне формування й використання потенціалу страхових компаній з врахуванням інтересів всіх учасників економічних відносин, які виникають в процесі забезпечення страхового захисту

 

Компетенції, які формуються:

  • Демонструвати знання та адекватне застосування страхової термінології.
  • Показати належний рівень знань у сфері страхового менеджменту, розуміння принципів й особливостей побудови економічних відносин між суб’єктами страхового ринку.
  • Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію щодо здійснення страхової діяльності, надання страхових послуг та врегулювання страхових випадків.
  • Визначати достатність коштів страхових резервів, напрямки розміщення страхових резервів та тимчасово вільних власних коштів страховика.
  • Обґрунтовувати фінансові рішення щодо фінансової надійності страхової компанії на основі використання необхідних інструментальних засобів.

© 2006-2019 Інформація про сайт