Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
logon.png
Анотації дисциплін кафедри економічного аналізу і фінансів

Тут можна ознайомитися з коротким змістом дисциплін, які читаються викладачами кафедри економічного аналізу і фінансів:


kniga.gifФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, капіталом підприємств.

Сформувати систему знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання.

Завдання: вивчення сутності та методологічних основ фінансового менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування інструментів антикризового управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями, активами; оволодіння методикою визначення вартості капіталу та опанування способів оптимізації його структури.
kniga.gifСТРАТЕГІЧНЕ

УПРАВЛІННЯ

Закономірності, концептуальні основні принципи побудови системи стратегічного управління організаціями.

Засвоїти знання з теоретико-методологічних аспектів розроблення стратегій, стратегічних планів, проектів і програм; створення системи стратегічного управління та забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі.

Завдання: вивчення сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій підприємства, стратегічного управління ним, методів аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього і внутрішнього середовища, принципів формування цілей організації, моделей і методів розроблення системи стратегій з урахуванням обраної політики ведення бізнесу; набуття навичок стратегічного мислення, аналізу систем стратегічного управління організаціями.скачать kniga.gifРИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Відносини, що виникають у процесі руху фінансових ресурсів між державою, юридичними і фізичними особами та опосередковуються спеціалізованими фінансовими інститутами.

Засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу фінансових послуг.

Завдання: вивчення потреб споживача та можливостей їх задоволення на ринку фінансових послуг різними фінансовими інститутами, основних напрямків державної політики в галузі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фінансових послуг; набуття вмінь порівняльного аналізу в галузі фінансових послуг та визначення конкурентних переваг і вад окремих видів послуг.


скачать kniga.gifУПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВУЮ САНАЦІЄЮ ТА БАНКРУТСТВОМ ПІДПРИЄМСТВ

Фінансово-економічні відносини, що виникають у процесі санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів господарювання.

Формування системи теоретичних знань та практичних навичок з питань управління фінансовою санацією, реструктуризації суб’єктів господарювання, фінансового забезпечення ліквідації підприємств.

Завдання: вивчення сутності управління фінансовою санацією підприємства, форм і методів державної фінансової підтримки санації суб’єктів господарювання; економіко-правових аспектів санації, банкрутства та ліквідації підприємств, набуття навичок складання плану санації, оволодіння прийомами та методикою проведення санаційного аудиту, освоєння методів, правил та умов фінансування санації, оволодіння методикою проведення санаційної реструктуризації та реорганізації підприємств.скачать kniga.gifОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ

Система засобів і заходів створення безпечних, здорових умов праці.

Сформувати вміння та компетенції для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання: забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.Магістерська програма «Управління державними фінансами»

kniga.gifМЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Система методологічних принципів формування структури дослідження та проведення наукових досліджень.

Освоєння методології, методів та методики наукових досліджень, які необхідні для удосконалення фінансових відносин на рівні держави, регіону та підприємства.

Завдання:   формування уявлення про особливості стилю наукового викладу та основні форми наукових праць; оволодіння навичками оформлення наукових досліджень; оволодіння навичками відбору та аналізу наукових джерел; формулювання мети, завдань та актуальності наукового дослідження; вибір і використання наукових методів дослідження; наукове обґрунтування результатів дослідження.


kniga.gifМІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Закономірності міжнародних фінансових відносин, їх розвитку, законодавча та нормативна база міжнародних фінансових відносин.

Сформувати систему знань про природу міжнародних фінансів, набути практичних навичок у вирішенні питань використання міжнародних фінансових відносин з метою отримання прибутку, інтеграції економіки України у світове економічне співтовариство.

Завдання: вивчення сутності та елементів системи міжнародних фінансів; характеристики світового фінансового ринку та його сегментів; вивчення діяльності учасників міжнародних фінансових відносин;    використання основних фінансових інструментів;   визначення ролі України у світовій фінансовій сфері.kniga.gifНАЦІОНАЛЬНІ РОЗРАХУНКИ

Сучасний міжнародний стандарт міжнародних організацій у галузі національного рахівництва, який є важливою складовою економічної статистики та використовується статистичними органами більшості країн світу з ринковою економікою.

Створити умови і надати можливості студентам усвідомити основні поняття і категорії СНР, яка є основою економічної статистики та оцінювання загальних закономірностей формування, функціонування й розвитку економіки країни, а також розвити та закріпити навички використання даних СНР, що виправдали себе на практиці.

Завдання: ознайомлення студентів з основними категоріями, принципами побудови, показниками СНР, яка є системою економічної інформації і використовується у світі для опису та аналізу економічного процесу на макрорівні.kniga.gifБЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

Бюджетна політика, закономірності міжбюджетних відносин, їх розвиток, законодавча та нормативна база бюджетної політики та міжбюджетних відносин.

Сформувати системи знань про природу бюджетної політики та міжбюджетних відносин держави, набути практичних навичок проведення розрахунків щодо міжбюджетних трансфертів.

Завдання: вивчення сутності та елементів бюджетної політики; вивчення сутності та елементів міжбюджетних відносин; вивчення діяльності органів державного управління при формуванні бюджетної політики держави; вивчення порядку розрахунків міжбюджетних трансфертів, використання основних фінансових інструментів; визначення ролі бюджетної політики та міжбюджетних відносин в економіці України. Магістерська програма «Управління фінансами фінансово-кредитних установ»

kniga.gifУПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ

Процеси викриття та подолання фінансових ризиків, як підсистеми фінансового ризик-менеджменту. 

Надання теоретичних і практичних знань та навичок з управління фінансовими ризиками із закономірностями і етапами їхнього розвитку.

Завдання: вивчення природи фінансових ризиків, оволодіння основами регулювання фінансовими ризиками та ознайомлення з сучасними фінансовими технологіями, інструментами та моделями поведінки в умовах ризику.Магістерська програма «Управління фінансами у сфері бізнесу»

kniga.gifФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛІНГ

Процес оперативного та стратегічного управління підприємством як фінансової системи, спрямованої на досягнення усіма структурними підрозділами оперативних і стратегічних цілей. 

Надати студентам базові знання з  організації фінансового контролінгу, з концептуальних основ управління сучасним підприємством на основі інтегрування, координування та спрямування діяльності фінансових служб та підрозділів підприємств на досягнення оперативних і стратегічних цілей.

Завдання: вивчення теоретичних основ фінансового контролінгу, механізмів реалізації функцій системи фінансового контролінгу, системи фінансово-економічних розрахунків при застосуванні фінансового контролінгу.kniga.gifПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ СУБ'ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА

Організація податкового менеджменту на рівні підприємства.

Опанувати сутність, методологічні й теоретичні засади податкового менеджменту підприємства, його структуру, систему побудови й особливості функціонування в Україні.

Завдання: вивчення змісту, сутності функцій та принципів організації податкового менеджменту на підприємстві; інформаційного забезпечення податкового менеджменту на підприємстві; змісту та методики виконання податкового аналізу податкових платежів підприємства; планування податкових платежів та методів їх здійснення; методів контролю за сплатою податкових платежів; податкове регулювання та його змісту; відповідальність платників податків.

© 2006-2022 Інформація про сайт