Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
Працівники кафедри постійно приймають участь у публікаціях своїх статей та наробок у різних економічних виданнях, в тому числі і в Економічному віснику  Національного гірничого університету , який видається з 1998 року і має певні вимоги до публікації в ньому матеріалів.
Вимоги до публікації 
Monographs of the department

Монография Ермошкина

Єрмошкіна О.ВУправління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика,перспективи: Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 478 с. (укр.)

Монографія присвячена проблемам формування ефективної системи управління фінансовими потоками промислового підприємства в умовах функціонування фінансового ринку та інституційного розвитку. В монографії розглянуті питання управління формуванням, розподілом та використанням фінансових потоків на основі запропонованої концепції системно-потокового підходу, а також створення ефективного організаційно-економічного механізму забезпечення процесу управління фінансовими потоками промислових підприємств на макро та мікро рівні.

Монографія розрахована на фахівців з управління фінансами, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. Докладніше...


Соляник_монография.jpg

Соляник Л.Г. Оборотні  активи  машинобудівних  підприємств:  процеси відтворення й оптимізації структури[Електронний ресурс]: монографія / Л.Г. Соляник, Ю.В. Дубєй; за ред. Л.Г. Соляник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2015. – 391 с.– Режим  доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 17.05.2014). – Назва з екрана.

Викладено  теоретичні  засади  й  удосконалені  методичні  підходи  до управління оборотними активами підприємств машинобудування. Уточнено й аргументовано  авторські  дефініції  та  концептуальні  підходи  до  управління відтворенням  і  оптимізацією  структури  оборотних  активів  машинобудівних підприємств.  Досліджено  й  узагальнено  практику  формування  та  оцінки ефективності  використання  оборотних  активів  вагонобудівних  підприємств.  Надано  методичний  підхід  до  комплексного  оцінювання  ефективності управління  оборотними  активами  машинобудівних  підприємств  у  контексті забезпечення  їх  стійкості.  Обґрунтовано  методичні  підходи  до  управління ризиком  дебіторської  заборгованості;  до  узгодження  джерел  фінансування відтворення оборотних активів з напрямами їх розміщення; до ціноутворення на  готову  продукцію  машинобудівних  підприємств  та  до  нормування  їх виробничих запасів.

Для керівників і фахівців підприємств, наукових працівників, викладачів,  аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів. Докладніше...


2.jpg

Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник. - Дніпропетровськ, ДЦФА, 2006. - 379 с.

Text book of discipline " financial analysis" will provide an opportunity to learn the theoretical basis of the analysis of the financial activities of enterprises acquire the ability to make analytical vysnovkyfinansovoho state enterprises tackle controversial issues of improving financial business entities , applied practice. It contains a theoretical part , checklists , sample solution , practical exercises, exercises for independent work and individual tasks, for exam questions , assessment criteria of student financial tables recommended references.
Instructor's Manual is intended for students of educational institutions of all forms of learning , students in " Economics and entrepreneurship ".4.jpg

Цуркан І.М. Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів: Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 164с., рис. 31, табл. 48, бібліогр.: 222 назв.

The book considers the theoretical, methodological and practical principles of managing tax burden on the basis of efficient use of inputs. We describe the mechanism of the three characteristics ( quantity, quality and level of use) labor , logistical , financial, informational, non-material and time resources on tax payments business. Grounded classification of factors that affect the level of tax payments company, involving the use of human and material resources .
The basic provisions of method of forming mechanism of tax payments and provides recommendations for the use of the proposed method in a specific industrial enterprise.
For graduate students of economic specialties of higher educational institutions , specialists in finance.Безымянный3.jpg

Соляник Л.Г. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2007. – 199с.


5.jpg

Соляник Л. Г. Оборотні     засоби     промислового     підприємства:     оптимізація управління: Монографія / За ред. О.С. Галушко. - Д.: Національний гірничий університет, 2009. - 239 с.

The theoretical foundations and the new methodological approaches to managing working capital of industrial enterprises. Clarified and specified economic categories of current assets , working capital, current assets , current assets classification and clustering performance management current assets of the enterprise. Proanalizovano metodychni approaches to the analysis and identification of reserves efficiency of current assets , the definition of control parameters commodity-material current assets , scientifically based process optimization of financing current assets and the basis of economic-mathematical modeling of the risk financing different sources existing instruments and financial market presents the new methodological approaches to determine the appropriate term commercial loans and the grace period given the nature of products depending on the period of deferred payment .
For managers and business professionals , scientists, teachers, aspirate and students of economic specialties universities.1.jpg

Метеленко Н.Г. Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування про­мислових підприємств: теорія, практика, перспективи: монографія / Н.Г. Метеленко. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 480 с.

Monograph devoted to the problems of the internal economic mechanism efficient operation of industrial enterprises that operate in an unstable market environment. The internal economic mechanism asked be based on integrated use of system -based , functional , technological and process approaches. The problem of developing organizational and economic trends functioning and socio-economic trends of domestic economic mechanism of industrial enterprises.
Designed for professionals in the field of economics and management , scientific co ¬ ers , teachers , graduate students, university students .монографія конкурентноспроможність підприємство інновація

Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку [Текст]: моногр. /за ред. СХС. Галушко. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.

Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства на основі інноваційного розвитку, викла­дено питання ефективного формування фінансових ресурсів, наявність яких забезпечує іннова­ційний розвиток підприємства, а також підходи до створення ефективного організаційно-фінансового механізму інноваційного розвитку промислового підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки та глобалізації світової економіки.

Рекомендована для наукових співробітників, фахівців-практиків з управління інновацій­ною діяльністю підприємств, планування та фінансування інноваційного розвитку, а також для викладачів, аспірантів, докторантів та студентів вищих навчальних закладівДокладніше...диверсифікація

Дереза В.М. Диверсифікація     виробництва     і     капіталу     на     підприємстві. Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. — 125 с., рис. 15, табл. 16, бібліогр.: 170 назв.

The book considers the theoretical , methodological and practical basis for forming a most suitable and feasible for the company directions and methods of diversification and capital. The analysis of the use of diversification of production and capital in the world , as well as existing approaches to selecting effective areas and methods of diversification.
Grounded priorities for sustainable enterprise development in an open economy. Factors and performance indicators , based on research that can recommend the most appropriate direction for the company and methods of diversification. Developed and substantiated model for determining the optimal structure of business income for the different areas of diversification and kapitalu.Rozrobleno practical advice on effective choice for diversification of production and capital.
For graduate students of economic specialties of higher educational institutions , specialists in economics.


Корисні ресурси Національного гірничого університету

Найменування ресурсу
Науковий журнал - Економічний вісник НГУyknigi.jpg


Корисні ресурси мережі Інтернет

Найменування ресурсуПортал електронних ресурсів
Наукова періодика УкраїниНаціональна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
yknigi.jpg
Універсальна десяткова класифікація (Коди УДК)UDC Consortiumyknigi.jpg
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
yknigi.jpg
Книжкова палата Україниyknigi.jpg
Наукова періодика СШАThe International Journal of Cross Cultural Managementyknigi.jpg
Рейтинги англомовних наукових журналів з менеджменту та управління, поради щодо друку статей в нихearth.png

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

logo_smida.png
© 2006-2023 Інформація про сайт