Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Монографії викладачів кафедри

 GREEN AND BLUE ECONOMY.png

Модель прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу промислових територій: монографія / Л.С. Безугла, Д.С. Букреєва, Т.В. Куваєва, Ю.Є. Трегуб; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: Журфонд, 2022. – 172 с.

Розроблено й обґрунтовано модель прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу територіальних громад на основі посиленого партнерства різних суб’єктів господарювання. 

Запропонована модель містить міждисциплінарну складову, коли має місце поєднання сталого використання територій, порушених у процесі промислової діяльності на різних її етапах, з ефективним управлінням земельними ресурсами, застосуванням маркетингових і фінансових підходів до формування туристичного потенціалу і його інфраструктурного забезпечення. Докладніше...

 

   Theoretical Foundations in Economics and Management

Theoretical Foundations in Economics and Management: collective monograph / Toporkova O., Lytovchenk O., – etc. – Іnternational Science Group. – Boston : Primedia eLaunch, 2022. 872 р.

Dereza V. Стан та перспективи розвитку небанківських фінансово кредитних установ в Україні (с. 274 - 285)

Available at: DOI – 10.46299/ISG.2022.MONO.ECON.2 

URL: https://isg-konf.com/theoretical-foundations-in-economics-and-management/.

   Theoretical Foundations in Economics and Management

Сучасний стан та перспективи розвитку діяльності підприємств в Україні : теорія, методика, практика : колективна монографія / Кол. авторів. Полтава: ПП «Астрая», 2022. 180 с.

Штефан Н.М. Ресурсний потенціал та інвестиційні можливості українських підприємств (С.7-12) Докладніше...


 GREEN AND BLUE ECONOMY.png

GREEN AND BLUE ECONOMY ON THE THRESHOLD OF DIGITAL CHANGE: textbook; Edited by I. Tatomyr, L. Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2021, 324 р.

Olena Krylova. Green investments as a tool for financial support of the regional transport and logistics system (с. 205 - 218)

The publication is assigned with a DOI number: https://doi.org/10.46489/gabeott-10

The paper version of the publication is the original version. The publication is available in electronic version on the website: https://www.oktanprint.cz/p/green-and-blue-economy
 

 GREEN AND BLUE ECONOMY.png

Теоретико-методологічні засади розвитку фінансової системи України на основі інноваційно-інвестиційних стратегій : колективна монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Н. О. Слободянюк. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020. – 208 с.

Дереза В.М. Стан резервів суб’єктів господарювання та механізм їх формування (с. 118 -125) Докладніше...


Монография_Букреева.png

Букреєва Д.С. Контролінг  –  механізм  ефективного  управління  підприємством: монографія  /  Д.С.  Букреєва;  М-во  освіти  і  науки  України,  Нац.  гірн.  ун-т.  –Дніпро: НГУ, 2017. – 178 с

Запропоновано  рішення  щодо  розбудови  організаційно-економічного механізму  управління  промисловим  підприємством  на  засадах  контролінгу. Описано  підхід  до  оцінки  ефективності  контролінгу,  а  саме  визначення ефективності  його  функціонування  та  ефективності  впровадження,  шляхом використання  «комплексної  системи  показників  ефективності  контролінгу». Побудовано  багаторівневу  оптимізаційну  модель  на  базі  виявлених оптимізаційних  можливостей  контролінгу,  що  є  основою  формування комплексу  управлінських  рішень  на  окремих  етапах  планування  діяльності підприємства.  Викладено  основні  положення  методики  управління промисловим підприємством на засадах контролінгу та наведено рекомендації щодо  використання  запропонованої  методики  в  умовах  конкретного промислового підприємства.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників вищих навчальних закла-дів,  діяльність  яких  пов’язана  з  економікою,  а  також  спеціалістів  у  галузі фінансів. Докладніше...

 

Соляник_монография.jpg

Соляник Л.Г. Оборотні  активи  машинобудівних  підприємств:  процеси відтворення й оптимізації структури[Електронний ресурс]: монографія / Л.Г. Соляник, Ю.В. Дубєй; за ред. Л.Г. Соляник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2015. – 391 с.– Режим  доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 17.05.2014). – Назва з екрана.

Викладено  теоретичні  засади  й  удосконалені  методичні  підходи  до управління оборотними активами підприємств машинобудування. Уточнено й аргументовано  авторські  дефініції  та  концептуальні  підходи  до  управління відтворенням  і  оптимізацією  структури  оборотних  активів  машинобудівних підприємств.  Досліджено  й  узагальнено  практику  формування  та  оцінки ефективності  використання  оборотних  активів  вагонобудівних  підприємств.  Надано  методичний  підхід  до  комплексного  оцінювання  ефективності управління  оборотними  активами  машинобудівних  підприємств  у  контексті забезпечення  їх  стійкості.  Обґрунтовано  методичні  підходи  до  управління ризиком  дебіторської  заборгованості;  до  узгодження  джерел  фінансування відтворення оборотних активів з напрямами їх розміщення; до ціноутворення на  готову  продукцію  машинобудівних  підприємств  та  до  нормування  їх виробничих запасів.

Для керівників і фахівців підприємств, наукових працівників, викладачів,  аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів. Докладніше...

монографія конкурентноспроможність підприємство інновація

Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку [Текст]: моногр. /за ред. СХС. Галушко. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.

Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства на основі інноваційного розвитку, викла­дено питання ефективного формування фінансових ресурсів, наявність яких забезпечує іннова­ційний розвиток підприємства, а також підходи до створення ефективного організаційно-фінансового механізму інноваційного розвитку промислового підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки та глобалізації світової економіки.

Рекомендована для наукових співробітників, фахівців-практиків з управління інновацій­ною діяльністю підприємств, планування та фінансування інноваційного розвитку, а також для викладачів, аспірантів, докторантів та студентів вищих навчальних закладівДокладніше....
диверсифікація

Дереза В.М. Диверсифікація     виробництва     і     капіталу     на     підприємстві. Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. — 125 с., рис. 15, табл. 16, бібліогр.: 170 назв.

У  монографії розглянуто  теоретичні,  методичні  та практичні  засад формування найбільш прийнятних та доцільних для підприємства напрямів і методів диверсифікації виробництва і капіталу. Проведено аналіз використання диверсифікації виробництва і капіталу у світовій практиці, а також існуючи підходів до вибору ефективних напрямів і методів диверсифікації.           

Обґрунтовано   пріоритетні   напрями   забезпечення   сталого   розвитку підприємств    в    умовах    відкритої    економіки.    Визначено    чинники    і результативні показники, на підставі дослідження яких можна рекомендував найбільш   прийнятні   для   підприємства   напрями   і   методи   диверсифікації.  Розроблено й обґрунтовано моделі визначення оптимальної структури доходів підприємства для  різних  напрямів диверсифікації виробництва  і  капіталу. Розроблено   практичні   рекомендації   щодо    вибору   ефективних   варіанті диверсифікації виробництва і капіталу підприємства.

Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі економіки.


5.jpg

Соляник Л. Г. Оборотні     засоби     промислового     підприємства:     оптимізація управління: Монографія / За ред. О.С. Галушко. - Д.: Національний гірничий університет, 2009. - 239 с.

Викладено теоретичні основи і нові методичні підходи до управління оборотними засобами промислового підприємства. Уточнено й конкретизовано економічні категорії оборотних активів, оборотного капіталу, оборотних засобів; класифікацію оборотних активів та групування  показників   управління   оборотними   активами   підприємства.   Проаналізовано методичні підходи до аналізу й виявлення резервів підвищення ефективності використання оборотних активів; визначення параметрів управління товарно-матеріальними оборотними активами; науково обґрунтований процес оптимізації фінансування оборотних активів і основи економіко-математичного моделювання з урахуванням ризику фінансування з різних джерел та існуючих інструментів фінансового ринку  Викладено   нові   методичні   підходи  до   визначення  доцільного   терміну комерційного кредиту й пільгового періоду з урахуванням характеру залежності  реалізації    продукції    від    терміну    відстрочки    платежу.

Для керівників і фахівців підприємств, наукових працівників, викладачів, аспіратів й студентів економічних спеціальностей вузів.4.jpg

Цуркан І.М. Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів: Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 164с., рис. 31, табл. 48, бібліогр.: 222 назв.

У монографії розглянуто теоретичні, методичні та практичні засади управління податковим навантаженням підприємства на підставі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів. Описано механізм впливу трьох характеристик (кількості, якості та рівня використання) трудових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних, нематеріальних і часових ресурсів на податкові платежі підприємства. Обґрунтовано класифікацію факторів, які впливають на рівень податкових платежів підприємства, пов'язаних з використанням трудових і матеріально-технічних ресурсів.

Викладено основні положення методики формування механізму управління податковими платежами та наведено рекомендації щодо використання запропонованої методики в умовах конкретного промислового підприємства.

Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів в галузі фінансів.1.jpg

Метеленко Н.Г. Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування про­мислових підприємств: теорія, практика, перспективи: монографія / Н.Г. Метеленко. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 480 с.

Монографію присвячено проблемам формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування промислових підприємств, що функціонують в умовах нестабільного ринкового середовища. Формування внутрішнього господарського механізму запропоновано здійснювати на основі комплексного використання системно-цільового, функціонально-технологічного та процесного підходів. Розглянуто питання розробки організаційно-економічних напрямів забезпечення функціонування та соціально-економічних напрямів розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств.

Розраховано на фахівців у галузі економіки та управління, наукових співробіт­ників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.Монография Ермошкина

Єрмошкіна О.ВУправління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика,перспективи: Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 478 с. (укр.)

Монографія присвячена проблемам формування ефективної системи управління фінансовими потоками промислового підприємства в умовах функціонування фінансового ринку та інституційного розвитку. В монографії розглянуті питання управління формуванням, розподілом та використанням фінансових потоків на основі запропонованої концепції системно-потокового підходу, а також створення ефективного організаційно-економічного механізму забезпечення процесу управління фінансовими потоками промислових підприємств на макро та мікро рівні.

Монографія розрахована на фахівців з управління фінансами, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. Докладніше...Titul_Герасимова.jpg

Буц Ю.В., Герасимова І.Ю. Ефективність праці на вугільних шахтах: Монографія – Д.: Національний гірничий університет, 2007. - 156 с.

Викладено основні положення методики виявлення та реалізації резервів підвищення ефективності праці на вуглевидобувних підприємствах. Показано прийоми вибору оптимального варіанта інновацій в галузі підвищення ефективності праці на вугільній шахті за допомогою ПЕОМ і дано відповідне програмне забезпечення. Основні положення методики проілюстровано комплексним прикладом проведення цієї роботи в умовах конкретної шахти.

Призначено для широкого кола спеціалістів економічних служб вугільних підприємств, співробітників науково-дослідних підрозділів і організацій, проектних інститутів, що займаються розробкою проектів організації виробництва та праці. Може бути використана при вивченні окремих питань економіки, організації праці та виробництва студентами гірничих вузів а також в системі підвищення кваліфікації. Докладніше...Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт