Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Монографії викладачів кафедри
   GREEN AND BLUE ECONOMY.png

GREEN AND BLUE ECONOMY ON THE THRESHOLD OF DIGITAL CHANGE: textbook; Edited by I. Tatomyr, L. Kvasnii. Praha: OKTAN PRINT, 2021, 324 р.

No part of this eBook may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, recording, or otherwise, without written consent from the Publisher The publication is assigned with a DOI number: https://doi.org/10.46489/gabeott-10

The paper version of the publication is the original version. The publication is available in electronic version on the website: https://www.oktanprint.cz/p/green-and-blue-economy
 

Монография Ермошкина

Єрмошкіна О.ВУправління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика,перспективи: Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 478 с. (укр.)

Монографія присвячена проблемам формування ефективної системи управління фінансовими потоками промислового підприємства в умовах функціонування фінансового ринку та інституційного розвитку. В монографії розглянуті питання управління формуванням, розподілом та використанням фінансових потоків на основі запропонованої концепції системно-потокового підходу, а також створення ефективного організаційно-економічного механізму забезпечення процесу управління фінансовими потоками промислових підприємств на макро та мікро рівні.

Монографія розрахована на фахівців з управління фінансами, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. Докладніше...


Монография_Букреева.png

Букреєва Д.С. Контролінг  –  механізм  ефективного  управління  підприємством: монографія  /  Д.С.  Букреєва;  М-во  освіти  і  науки  України,  Нац.  гірн.  ун-т.  –Дніпро: НГУ, 2017. – 178 с

Запропоновано  рішення  щодо  розбудови  організаційно-економічного механізму  управління  промисловим  підприємством  на  засадах  контролінгу. Описано  підхід  до  оцінки  ефективності  контролінгу,  а  саме  визначення ефективності  його  функціонування  та  ефективності  впровадження,  шляхом використання  «комплексної  системи  показників  ефективності  контролінгу». Побудовано  багаторівневу  оптимізаційну  модель  на  базі  виявлених оптимізаційних  можливостей  контролінгу,  що  є  основою  формування комплексу  управлінських  рішень  на  окремих  етапах  планування  діяльності підприємства.  Викладено  основні  положення  методики  управління промисловим підприємством на засадах контролінгу та наведено рекомендації щодо  використання  запропонованої  методики  в  умовах  конкретного промислового підприємства.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників вищих навчальних закла-дів,  діяльність  яких  пов’язана  з  економікою,  а  також  спеціалістів  у  галузі фінансів. Докладніше...


Titul_Герасимова.jpg

Буц Ю.В., Герасимова І.Ю. Ефективність праці на вугільних шахтах: Монографія – Д.: Національний гірничий університет, 2007. - 156 с.

Викладено основні положення методики виявлення та реалізації резервів підвищення ефективності праці на вуглевидобувних підприємствах. Показано прийоми вибору оптимального варіанта інновацій в галузі підвищення ефективності праці на вугільній шахті за допомогою ПЕОМ і дано відповідне програмне забезпечення. Основні положення методики проілюстровано комплексним прикладом проведення цієї роботи в умовах конкретної шахти.

Призначено для широкого кола спеціалістів економічних служб вугільних підприємств, співробітників науково-дослідних підрозділів і організацій, проектних інститутів, що займаються розробкою проектів організації виробництва та праці. Може бути використана при вивченні окремих питань економіки, організації праці та виробництва студентами гірничих вузів а також в системі підвищення кваліфікації. Докладніше...


Соляник_монография.jpg

Соляник Л.Г. Оборотні  активи  машинобудівних  підприємств:  процеси відтворення й оптимізації структури[Електронний ресурс]: монографія / Л.Г. Соляник, Ю.В. Дубєй; за ред. Л.Г. Соляник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2015. – 391 с.– Режим  доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 17.05.2014). – Назва з екрана.

Викладено  теоретичні  засади  й  удосконалені  методичні  підходи  до управління оборотними активами підприємств машинобудування. Уточнено й аргументовано  авторські  дефініції  та  концептуальні  підходи  до  управління відтворенням  і  оптимізацією  структури  оборотних  активів  машинобудівних підприємств.  Досліджено  й  узагальнено  практику  формування  та  оцінки ефективності  використання  оборотних  активів  вагонобудівних  підприємств.  Надано  методичний  підхід  до  комплексного  оцінювання  ефективності управління  оборотними  активами  машинобудівних  підприємств  у  контексті забезпечення  їх  стійкості.  Обґрунтовано  методичні  підходи  до  управління ризиком  дебіторської  заборгованості;  до  узгодження  джерел  фінансування відтворення оборотних активів з напрямами їх розміщення; до ціноутворення на  готову  продукцію  машинобудівних  підприємств  та  до  нормування  їх виробничих запасів.

Для керівників і фахівців підприємств, наукових працівників, викладачів,  аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів. Докладніше...4.jpg

Цуркан І.М. Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів: Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 164с., рис. 31, табл. 48, бібліогр.: 222 назв.

У монографії розглянуто теоретичні, методичні та практичні засади управління податковим навантаженням підприємства на підставі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів. Описано механізм впливу трьох характеристик (кількості, якості та рівня використання) трудових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних, нематеріальних і часових ресурсів на податкові платежі підприємства. Обґрунтовано класифікацію факторів, які впливають на рівень податкових платежів підприємства, пов'язаних з використанням трудових і матеріально-технічних ресурсів.

Викладено основні положення методики формування механізму управління податковими платежами та наведено рекомендації щодо використання запропонованої методики в умовах конкретного промислового підприємства.

Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів в галузі фінансів.


5.jpg

Соляник Л. Г. Оборотні     засоби     промислового     підприємства:     оптимізація управління: Монографія / За ред. О.С. Галушко. - Д.: Національний гірничий університет, 2009. - 239 с.

Викладено теоретичні основи і нові методичні підходи до управління оборотними засобами промислового підприємства. Уточнено й конкретизовано економічні категорії оборотних активів, оборотного капіталу, оборотних засобів; класифікацію оборотних активів та групування  показників   управління   оборотними   активами   підприємства.   Проаналізовано методичні підходи до аналізу й виявлення резервів підвищення ефективності використання оборотних активів; визначення параметрів управління товарно-матеріальними оборотними активами; науково обґрунтований процес оптимізації фінансування оборотних активів і основи економіко-математичного моделювання з урахуванням ризику фінансування з різних джерел та існуючих інструментів фінансового ринку  Викладено   нові   методичні   підходи  до   визначення  доцільного   терміну комерційного кредиту й пільгового періоду з урахуванням характеру залежності  реалізації    продукції    від    терміну    відстрочки    платежу.

Для керівників і фахівців підприємств, наукових працівників, викладачів, аспіратів й студентів економічних спеціальностей вузів.1.jpg

Метеленко Н.Г. Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування про­мислових підприємств: теорія, практика, перспективи: монографія / Н.Г. Метеленко. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 480 с.

Монографію присвячено проблемам формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування промислових підприємств, що функціонують в умовах нестабільного ринкового середовища. Формування внутрішнього господарського механізму запропоновано здійснювати на основі комплексного використання системно-цільового, функціонально-технологічного та процесного підходів. Розглянуто питання розробки організаційно-економічних напрямів забезпечення функціонування та соціально-економічних напрямів розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств.

Розраховано на фахівців у галузі економіки та управління, наукових співробіт­ників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.монографія конкурентноспроможність підприємство інновація

Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку [Текст]: моногр. /за ред. СХС. Галушко. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.

Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства на основі інноваційного розвитку, викла­дено питання ефективного формування фінансових ресурсів, наявність яких забезпечує іннова­ційний розвиток підприємства, а також підходи до створення ефективного організаційно-фінансового механізму інноваційного розвитку промислового підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки та глобалізації світової економіки.

Рекомендована для наукових співробітників, фахівців-практиків з управління інновацій­ною діяльністю підприємств, планування та фінансування інноваційного розвитку, а також для викладачів, аспірантів, докторантів та студентів вищих навчальних закладівДокладніше....диверсифікація

Дереза В.М. Диверсифікація     виробництва     і     капіталу     на     підприємстві. Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. — 125 с., рис. 15, табл. 16, бібліогр.: 170 назв.

У  монографії розглянуто  теоретичні,  методичні  та практичні  засад формування найбільш прийнятних та доцільних для підприємства напрямів і методів диверсифікації виробництва і капіталу. Проведено аналіз використання диверсифікації виробництва і капіталу у світовій практиці, а також існуючи підходів до вибору ефективних напрямів і методів диверсифікації.           

Обґрунтовано   пріоритетні   напрями   забезпечення   сталого   розвитку підприємств    в    умовах    відкритої    економіки.    Визначено    чинники    і результативні показники, на підставі дослідження яких можна рекомендував найбільш   прийнятні   для   підприємства   напрями   і   методи   диверсифікації.  Розроблено й обґрунтовано моделі визначення оптимальної структури доходів підприємства для  різних  напрямів диверсифікації виробництва  і  капіталу. Розроблено   практичні   рекомендації   щодо    вибору   ефективних   варіанті диверсифікації виробництва і капіталу підприємства.

Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі економіки.© 2006-2023 Інформація про сайт