Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Працівники кафедри постійно приймають участь у публікаціях своїх статей та наробок у різних економічних виданнях, в тому числі і в Економічному віснику  Національного гірничого університету , який видається з 1998 року і має певні вимоги до публікації в ньому матеріалів.
Вимоги до публікації 
Монографії викладачів кафедри
Монография Ермошкина

Єрмошкіна О.ВУправління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика,перспективи: Монографія. – Дніпропетровськ: НГУ, 2009. – 478 с. (укр.)

Монографія присвячена проблемам формування ефективної системи управління фінансовими потоками промислового підприємства в умовах функціонування фінансового ринку та інституційного розвитку. В монографії розглянуті питання управління формуванням, розподілом та використанням фінансових потоків на основі запропонованої концепції системно-потокового підходу, а також створення ефективного організаційно-економічного механізму забезпечення процесу управління фінансовими потоками промислових підприємств на макро та мікро рівні.

Монографія розрахована на фахівців з управління фінансами, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів. Докладніше...


Монография_Букреева.png

Букреєва Д.С. Контролінг  –  механізм  ефективного  управління  підприємством: монографія  /  Д.С.  Букреєва;  М-во  освіти  і  науки  України,  Нац.  гірн.  ун-т.  –Дніпро: НГУ, 2017. – 178 с

Запропоновано  рішення  щодо  розбудови  організаційно-економічного механізму  управління  промисловим  підприємством  на  засадах  контролінгу. Описано  підхід  до  оцінки  ефективності  контролінгу,  а  саме  визначення ефективності  його  функціонування  та  ефективності  впровадження,  шляхом використання  «комплексної  системи  показників  ефективності  контролінгу». Побудовано  багаторівневу  оптимізаційну  модель  на  базі  виявлених оптимізаційних  можливостей  контролінгу,  що  є  основою  формування комплексу  управлінських  рішень  на  окремих  етапах  планування  діяльності підприємства.  Викладено  основні  положення  методики  управління промисловим підприємством на засадах контролінгу та наведено рекомендації щодо  використання  запропонованої  методики  в  умовах  конкретного промислового підприємства.

Для студентів, аспірантів, наукових працівників вищих навчальних закла-дів,  діяльність  яких  пов’язана  з  економікою,  а  також  спеціалістів  у  галузі фінансів. Докладніше...


Titul_Герасимова.jpg

Буц Ю.В., Герасимова І.Ю. Ефективність праці на вугільних шахтах: Монографія – Д.: Національний гірничий університет, 2007. - 156 с.

Викладено основні положення методики виявлення та реалізації резервів підвищення ефективності праці на вуглевидобувних підприємствах. Показано прийоми вибору оптимального варіанта інновацій в галузі підвищення ефективності праці на вугільній шахті за допомогою ПЕОМ і дано відповідне програмне забезпечення. Основні положення методики проілюстровано комплексним прикладом проведення цієї роботи в умовах конкретної шахти.

Призначено для широкого кола спеціалістів економічних служб вугільних підприємств, співробітників науково-дослідних підрозділів і організацій, проектних інститутів, що займаються розробкою проектів організації виробництва та праці. Може бути використана при вивченні окремих питань економіки, організації праці та виробництва студентами гірничих вузів а також в системі підвищення кваліфікації. Докладніше...


Соляник_монография.jpg

Соляник Л.Г. Оборотні  активи  машинобудівних  підприємств:  процеси відтворення й оптимізації структури[Електронний ресурс]: монографія / Л.Г. Соляник, Ю.В. Дубєй; за ред. Л.Г. Соляник; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Д. : НГУ, 2015. – 391 с.– Режим  доступу: http://nmu.org.ua (дата звернення: 17.05.2014). – Назва з екрана.

Викладено  теоретичні  засади  й  удосконалені  методичні  підходи  до управління оборотними активами підприємств машинобудування. Уточнено й аргументовано  авторські  дефініції  та  концептуальні  підходи  до  управління відтворенням  і  оптимізацією  структури  оборотних  активів  машинобудівних підприємств.  Досліджено  й  узагальнено  практику  формування  та  оцінки ефективності  використання  оборотних  активів  вагонобудівних  підприємств.  Надано  методичний  підхід  до  комплексного  оцінювання  ефективності управління  оборотними  активами  машинобудівних  підприємств  у  контексті забезпечення  їх  стійкості.  Обґрунтовано  методичні  підходи  до  управління ризиком  дебіторської  заборгованості;  до  узгодження  джерел  фінансування відтворення оборотних активів з напрямами їх розміщення; до ціноутворення на  готову  продукцію  машинобудівних  підприємств  та  до  нормування  їх виробничих запасів.

Для керівників і фахівців підприємств, наукових працівників, викладачів,  аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів. Докладніше...


2.jpg

Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник. - Дніпропетровськ, ДЦФА, 2006. - 379 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий аналіз» надасть можливість оволодіти теоретичними основами аналізу фінансової діяльності підприємств, набути вміння робити аналітичні висновки фінансового стану підприємства, вирішувати дискусійні питання покращання фінансової діяльності суб'єктів господарювання, застосовував практичній діяльності. Він містить теоретичну частину, контрольні запитання, приклади розв'язання, практичні завдання, завдання до самостійної роботи і індивідуальні завдання, перелік екзаменаційних питань, критерії оцінок знань студентів, фінансові таблиці, рекомендований список літератури.

Навчально-методичний посібник призначено для студентів навчальних закладів усіх форм навчання, які навчаються за напрямом «Економіка і підприємництво».4.jpg

Цуркан І.М. Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів: Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - 164с., рис. 31, табл. 48, бібліогр.: 222 назв.

У монографії розглянуто теоретичні, методичні та практичні засади управління податковим навантаженням підприємства на підставі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів. Описано механізм впливу трьох характеристик (кількості, якості та рівня використання) трудових, матеріально-технічних, фінансових, інформаційних, нематеріальних і часових ресурсів на податкові платежі підприємства. Обґрунтовано класифікацію факторів, які впливають на рівень податкових платежів підприємства, пов'язаних з використанням трудових і матеріально-технічних ресурсів.

Викладено основні положення методики формування механізму управління податковими платежами та наведено рекомендації щодо використання запропонованої методики в умовах конкретного промислового підприємства.

Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів в галузі фінансів.Безымянный3.jpg

Соляник Л.Г. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2007. – 199с.


5.jpg

Соляник Л. Г. Оборотні     засоби     промислового     підприємства:     оптимізація управління: Монографія / За ред. О.С. Галушко. - Д.: Національний гірничий університет, 2009. - 239 с.

Викладено теоретичні основи і нові методичні підходи до управління оборотними засобами промислового підприємства. Уточнено й конкретизовано економічні категорії оборотних активів, оборотного капіталу, оборотних засобів; класифікацію оборотних активів та групування  показників   управління   оборотними   активами   підприємства.   Проаналізовано методичні підходи до аналізу й виявлення резервів підвищення ефективності використання оборотних активів; визначення параметрів управління товарно-матеріальними оборотними активами; науково обґрунтований процес оптимізації фінансування оборотних активів і основи економіко-математичного моделювання з урахуванням ризику фінансування з різних джерел та існуючих інструментів фінансового ринку  Викладено   нові   методичні   підходи  до   визначення  доцільного   терміну комерційного кредиту й пільгового періоду з урахуванням характеру залежності  реалізації    продукції    від    терміну    відстрочки    платежу.

Для керівників і фахівців підприємств, наукових працівників, викладачів, аспіратів й студентів економічних спеціальностей вузів.1.jpg

Метеленко Н.Г. Внутрішній господарський механізм ефективного функціонування про­мислових підприємств: теорія, практика, перспективи: монографія / Н.Г. Метеленко. - Запоріжжя : КПУ, 2010. - 480 с.

Монографію присвячено проблемам формування внутрішнього господарського механізму ефективного функціонування промислових підприємств, що функціонують в умовах нестабільного ринкового середовища. Формування внутрішнього господарського механізму запропоновано здійснювати на основі комплексного використання системно-цільового, функціонально-технологічного та процесного підходів. Розглянуто питання розробки організаційно-економічних напрямів забезпечення функціонування та соціально-економічних напрямів розвитку внутрішнього господарського механізму промислових підприємств.

Розраховано на фахівців у галузі економіки та управління, наукових співробіт­ників, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.монографія конкурентноспроможність підприємство інновація

Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку [Текст]: моногр. /за ред. СХС. Галушко. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.

Викладено концептуальні основи забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку. Розглянуто проблеми формування високого рівня конкурентоспроможності промислового підприємства на основі інноваційного розвитку, викла­дено питання ефективного формування фінансових ресурсів, наявність яких забезпечує іннова­ційний розвиток підприємства, а також підходи до створення ефективного організаційно-фінансового механізму інноваційного розвитку промислового підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки та глобалізації світової економіки.

Рекомендована для наукових співробітників, фахівців-практиків з управління інновацій­ною діяльністю підприємств, планування та фінансування інноваційного розвитку, а також для викладачів, аспірантів, докторантів та студентів вищих навчальних закладівДокладніше....диверсифікація

Дереза В.М. Диверсифікація     виробництва     і     капіталу     на     підприємстві. Монографія. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. — 125 с., рис. 15, табл. 16, бібліогр.: 170 назв.

У  монографії розглянуто  теоретичні,  методичні  та практичні  засад формування найбільш прийнятних та доцільних для підприємства напрямів і методів диверсифікації виробництва і капіталу. Проведено аналіз використання диверсифікації виробництва і капіталу у світовій практиці, а також існуючи підходів до вибору ефективних напрямів і методів диверсифікації.           

Обґрунтовано   пріоритетні   напрями   забезпечення   сталого   розвитку підприємств    в    умовах    відкритої    економіки.    Визначено    чинники    і результативні показники, на підставі дослідження яких можна рекомендував найбільш   прийнятні   для   підприємства   напрями   і   методи   диверсифікації.  Розроблено й обґрунтовано моделі визначення оптимальної структури доходів підприємства для  різних  напрямів диверсифікації виробництва  і  капіталу. Розроблено   практичні   рекомендації   щодо    вибору   ефективних   варіанті диверсифікації виробництва і капіталу підприємства.

Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалістів у галузі економіки.


Корисні ресурси Національного гірничого університету

Найменування ресурсу
Науковий журнал - Економічний вісник НГУyknigi.jpg


Корисні ресурси мережі Інтернет

Найменування ресурсуПортал електронних ресурсів
Наукова періодика УкраїниНаціональна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
yknigi.jpg
Універсальна десяткова класифікація (Коди УДК)UDC Consortiumyknigi.jpg
Національна бібліотека України
імені В. І. Вернадського
yknigi.jpg
Книжкова палата Україниyknigi.jpg
Наукова періодика СШАThe International Journal of Cross Cultural Managementyknigi.jpg
Рейтинги англомовних наукових журналів з менеджменту та управління, поради щодо друку статей в нихearth.png

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України»

logo_smida.png
© 2006-2022 Інформація про сайт