Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Створення та розвиток кафедри економічного аналізу та фінансів нерозривно пов’язані з розвитком підготовки економічних кадрів у ДВНЗ «Національний гірничий університет» на протязі майже шести десятиріччя (підготовка економічних кадрів у НГУ розпочалася наприкінці 40-х років 20-го сторіччя). Випускники – економісти Національного гірничого університету вже давно мали високий рейтинг серед спеціалістів – економістів у різних регіонах як України, так і країн колишнього Радянського Союзу. Вони традиційно займали керівні посади у фінансово-економічних службах підприємств, працювали у економічних відділах проектних інститутів, займалися науковими дослідженнями як у самому університеті, так і в науково-дослідних інститутах.

Якість спеціалістів - випускників фінансово-економічного факультету і зараз підтверджується позитивними відгуками з місць роботи, відсутністю будь яких рекламацій.

Логічним розвитком цього процесу було заснування у 1993 році Економічного факультету Національного гірничого університету.

Для цього були всі умови: кваліфіковані кадри, попит на отримання кваліфікації спеціаліста з економіки за різноманітними напрямками, матеріально-технічна база, велике бажання ректорату та професорсько-викладацького складу забезпечити промисловість регіону, яка тільки опановувала ринкові відносини, економічними кадрами високої кваліфікації з ринковим підходом до ведення господарства в умовах відкритої економіки та розвитку фінансового ринку. Це все і стало підґрунтям для створення у Національному гірничому університеті економічного факультету. У його складі з 6-ома іншими кафедрами (економічної теорії та основ підприємництва, економіки підприємства, менеджменту, економічної кібернетики, прикладної економіки, іноземної мови) була створена кафедра економічного аналізу та фінансів.

Наказом ректора Національного гірничого університету № 92 від 14.05.2002 року економічний факультет було реорганізовано в Інститут економіки, до складу якого увійшли фінансово-економічний факультет, факультет менеджменту та бізнес-школа. З цього часу кафедра економічного аналізу і фінансів входить до складу фінансово-економічного факультету Інституту економіки Національного гірничого університету.

Кафедра економічного аналізу та фінансів Національного гірничого університету створена 8 лютого 1994 року і з моменту її створення до 2013 року очолювалася доктором економічних наук, професором Галушко О.С., а на теперішній час професором Єрмошкіною О.В. На момент створення кафедри, її викладацький склад становив 9 викладачів – економістів Національного гірничого університету, у числі яких були такі кваліфіковані викладачі – науковці як к.е.н. доц. Дідик Л.М., доценти Крилова О.В., Штефан Н.М., Венетуліс Т.А., які постійно отримували високий рейтинг при опитані студентів та службовців, активно вели просвітницьку діяльність і за межами університету.

З самого заснування кафедра стрімко розвивається: навчальне навантаження і штат зростають, чітко позначилися напрямки наукових досліджень, очолюваних провідними спеціалістами кафедри. Наукові інтереси кафедри визначалися проблемами економіки України, розвитком її фінансової системи і, зокрема, удосконаленням механізму функціонування фінансів підприємств у період переходу від адміністративно-командних методів керування до роботи в умовах ринкової економіки, розвитку фінансового ринку й інтеграції України у світову спільноту як незалежної держави.

З дня свого створення кафедра економічного аналізу і фінансів розгорнула активну діяльність з підготовки і перепідготовки економічних кадрів України для фінансових служб і бухгалтерій підприємств і фінансово-кредитних установ, аудиторських фірм, податкових органів. Вже у 1994 році на базі групи студентів економістів була сформована група з 34 осіб, що спеціалізувалися в галузі фінансів. З цього моменту кафедра стала випускаючою. У 1994 році після надання Національному гірничому університету ліцензії на навчання і випуск спеціалістів за фахом “Фінанси і кредит ” було здійснено перший набір на цю спеціальність.

Крім того, кафедра з 1993 року бере участь у підготовці студентів - практиків, які бажають одержати другу, економічну, освіту, за фахом “Фінанси та кредит”. Слід зазначити, що ця категорія студентів з самого початку їх підготовки істотно відрізнялась від осіб, які отримували першу заочну освіту, своєю високою підготовленістю до сприйняття матеріалу, зацікавленістю в одержанні найбільш повного обсягу знань, творчим підходом до навчання. Цю роботу було розгорнуто університетом разом з Обласним Дніпропетровським Діловим Центром у 1993 році і в даний час цей напрям діяльності кафедри продовжує розвиватися.

Такий бурхливий розвиток навчальної діяльності був пов’язаний як із зростаючим попитом на кваліфіковані кадри фінансистів, готових працювати в умовах ринкової економіки, так і з високим рівнем кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри Національного гірничого університету, постійним підвищенням кваліфікації викладачів.

Приділяючи велику увагу підготовці кадрів вищої кваліфікації, провідні фахівці кафедри постійно здійснюють підготовку здобувачів та аспірантів, для чого у 2007 році при кафедрі було відкрито аспірантуру за спеціальністю Гроші, фінанси і кредит.

На кафедрі з самого початку її існування діє науково-методичний семінар, на якому аналізуються результати роботи аспірантів і результати науково-дослідних робіт, проводяться наукові дискусії по перспективних напрямках розвитку досліджень в галузі фінансів, розглядаються питання впровадження прогресивних методів викладання фінансових дисциплін, обговорюється зміст та якість методичних розробок.

У 1998 році кафедра виступила з ініціативою проведення та успішно провела першу міжнародну науково-практичну конференцію «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України», яка з того часу стала щорічною. Загальну організацію цієї конференції кожного року здійснюють кафедри Інституту економіки НГУ по черзі, але кожним з напрямків (економічна теорія і господарська практика: сучасні проблеми взаємодії, економічні проблеми інноваційного розвитку підприємства і галузі, економіка природокористування і охорони навколишнього середовища, проблеми і перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового механізму інноваційного розвитку, удосконалення обліку і аудиту, розвиток інноваційного менеджменту , маркетингове формування конкурентоспроможного потенціалу, моделювання і управління інноваційним розвитком економіки, роль бізнес-освіти в інноваційному розвитку економіки регіону, інноваційні підходи до викладання іноземних мов для професійного спілкування) керує профільна кафедра. Кафедра економічного аналізу та фінансів відповідає за напрямок «Проблеми і перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового механізму інноваційного розвитку». Проведення конференції дозволило консолідувати науковий потенціал науково-творчих колективів вітчизняних та зарубіжних з ВНЗ, наукових інститутів, представників підприємств та фінансових служб місцевих органів влади для інноваційного розвитку економіки України, визначення перспективних напрямків розвитку фінансової науки.

Створення кафедри економічного аналізу і фінансів у Національному гірничому університеті поклало початок розвитку важливого напрямку діяльності університету: створенню наукової і педагогічної бази для зміцнення фінансово-економічних служб підприємств таких потужних індустріальних районів, як Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, кваліфікованими кадрами фінансистів, бухгалтерів і аудиторів нової генерації. Наші випускники довели можливість ефективно використовувати інструменти фінансового ринку, що розвивається в Україні, обґрунтовувати шляхи підвищення ефективності використання фінансових ресурсів підприємств. Крім того кафедра економічного аналізу і фінансів щорічно поповнювала кадри фінансово-кредитних установ фахівцями, спроможними, зосередившись на фінансових проблемах підприємств – клієнтів, запропонувати їм якісно взаємовигідні фінансові послуги; забезпечувала кваліфікованими кадрами податкові служби й аудиторські компанії.

Але велике навчальне, методичне та наукове навантаження колективу при підготовці фахівців двох спеціальностей (« Фінанси » та « Облік та аудит») змусило у 2000-2001 навчальному році створити кафедру бухгалтерського обліку та аудиту, яка взяла на себе підготовку фахівців за спеціальністю “Облік та аудит ”): кафедра обліку та аудиту була створена Наказом ректора НГУ № 1005 – л від 07.09.2000 року. З того часу кафедра економічного аналізу і фінансів зосередилася тільки на підготовці фахівців за напрямом «Фінанси і кредит».

Працюючи в тісному співробітництві з іншими кафедрами Національного гірничого університету, кафедра також підтримує творчі зв’язки з аналогічними кафедрами інших вітчизняних і закордонних вузів, із Національним центром підготовки банківських робітників, промисловими підприємствами, банками, аудиторськими фірмами.

Так, з 2003 року кафедра співпрацює з Вищою банківською школою у Вроцлаві. У рамках цього співробітництва викладачі кафедри постійно беруть участь у міжнародних конференціях, присвячених розвитку фінансових ресурсів місцевого самоврядування та вирішенню проблем розбудови єдиного європейського економічного простору, публікують результати своїх досліджень у наукових журналах цього закладу, приймають участь у сумісних колективних монографіях.

У 2007 році колектив кафедри уклав угоди про творче співробітництво з кафедрами фінансового спрямування таких провідних вітчизняних вищих навчальних закладів, як Національний університет «Львівська політехніка », Львівський національний університет ім.. І.Франка, Київський національний університет ім.. Т.Г.Шевченка, Харківським національним економічним університетом, а у 2011 році – з Одеським національним економічним університетом, що значно розширило можливості участі студентів та викладачів кафедри к сумісних конференціях, олімпіадах, конкурсах, забезпечило обмін досвідом викладання дисциплін фінансового спрямування, підготовки курсових та дипломних робіт, виконання науково-дослідних робіт, обмін викладачами та студентами.

У 2006 році Інститут економіки Національного гірничого університету уклав угоду про створення сумісно з Інститутом економіки промисловості Національної Академії Наук України Науково-навчального інституту економічного розвитку. В рамках цієї угоди кафедра економічного аналізу та фінансів тісно співробітничає з відділом фінансово-економічних проблем використання виробничого потенціалу, яким керує відомий вчений , член-кореспондент НАН України, д.е.н., проф.. Вишневський В.П.. Співробітництво здійснюється шляхом підготовки аспірантів та докторантів, участі у рецензуванні та обговоренні дисертаційних робіт, сумісних публікаціях, участі співробітників інституту економіки НАН України у Державній екзаменаційній комісії при проведені захисту дипломних робіт, керівництві науковою підготовкою магістрів.

У 2009 році ДВНЗ «Національний гірничий університет » був наданий статус дослідницького вищого навчального закладу, що сприяло посиленню наукової складової підготовки фахівців –фінансистів. З 2008 року студенти-фінансисти 1-го року навчання розподіляються між викладачами кафедри для подальшої активної участі у науково - дослідній роботі.

На теперішній час кафедра, як спеціалізований підрозділ дослідницького університету скерована на використання наукових досягнень, отриманих науковою школою кафедри та забезпечення на цій основі високої якості підготовки фахівців, створення принципово нових організаційно-економічних і фінансових рішень, що мають велике значення для вирішення важливих соціальних і економічних проблем.

Розвиток кафедри дав поштовх появі нових навчальних посібників та монографій. Так, ще у 1999 році за участю викладачів кафедри та викладачів фінансових дисциплін інших навчальних закладів м. Дніпропетровська під загальним керівництвом завідуючого кафедрою, д.е.н., проф.. Галушко О.С. було видано один з перших навчальних посібників, зорієнтованих на функціонування підприємств в умовах ринкової економіки «Фінанси підприємств». У 2003 році к.е.н., доц.. кафедри Соляник Л.Г. опублікувала навчальний посібник «Економічний аналіз». У 2005 році к.е.н., доц.. Цуркан опублікувала навчальний посібник «Страхування», а к.е.н., доц.. Дереза В.М. у 2002 р. – навчальний посібник «Ринок фінансових послуг».

Захист дисертацій співробітниками кафедри супроводжувався опублікуванням монографій. Так, у 2009 році, за результатами наукових досліджень к.е.н., проф.. Соляник Л.Г була опублікована монографія «Оборотні засоби промислового підприємства: оптимізація управління», яка у 2010 році перемогла у конкурсі на краще наукове видання ДВНЗ «Національний гірничий університет». У 2010 році монографію «Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів» за результатами досліджень своєї дисертаційної роботи опублікувала к.е.н., доц.. Цуркан І.М.. К.е.н., доц.. Дереза В.М. у 2010 році опублікував монографію «Диверсифікація виробництва і капіталу на підприємстві».

У 2009 році, за результатами наукових досліджень в рамках докторської дисертації опублікована монографія д.е.н., проф.. Єрмошкіної О.В. «Управління фінансовими потоками промислових підприємств: теорія, практика, перспективи»

За роки існування кафедри економічного аналізу та фінансів на ній під керівництвом керівника кафедри д.е.н., проф. Галушко О.С. сформувалася наукова школа з розробки механізму ефективного управління фінансовими ресурсами як на регіональному рівні, так і на рівні промислових підприємств. В результаті на кафедрі з’явились дисертаційні роботи з управління фінансовою санацією підприємства (к.е.н., доц. Макаренко Ю.П.), управління податковим навантаженням підприємств (к.е.н., доц.. Цуркан І.М.), управління оборотним капіталом підприємств (к.е.н., проф.. Соляник Л.Г.), виконуються науково-дослідні роботи з фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств та інноваційного розвитку регіону.

На цей час завідуючою кафедрою д. е. н. проф. Єрмошкіною О.В. формується наукова школа ефективного управління фінансовими потоками в межах регіонів та суб’єктів господарської діяльності, участі у цьому процесі фінансово-кредитних установ.

Кафедра економічного аналізу та фінансів знаходиться у постійному розвитку та підвищує наукову спрямованість навчального процесу.

© 2006-2022 Інформація про сайт