Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Навчальні посібники викладачів кафедриНавч_посибн_2022.png

О.В. Єрмошкина, О.В.Крилова, О.І.Замковий, Н.В.Антипенко: Основи наукових досліджень: навч. посіб. / О.В. Єрмошкина, О.В.Крилова, О.І.Замковий, Н.В.Антипенко: Нац.техн.ун-т. «Дніпровська політехніка». - Дніпро : НТУ «ДП», 2022.-  228 с.

Навчальний посібник побудовано з урахуванням вимог програми дисципліни «Основи наукових досліджень». Висвітлюється сутність поняття про науку, наукове дослідження, форми науково-дослідної роботи студентів (аспірантів); розглядаються основні методи наукових досліджень, особливості наукових досліджень на рівні держави, галузей, НАН України, закладів вищої освіти України та світу. Значна увага приділена практичним аспектам здійснення, оформлення та представлення результатів   наукової діяльності.

photo_2022-12-09_10-49-28.jpg 

Банківська система: навч. посіб. / Крилова О.В., Антипенко Н.В. Владика Ю.П., Волчанська Л.В. - Дніпро: Пороги, 2020. - 324 с.

Навчальний посібник спрямований на формування необхідних теоретичних знань і набуття практичних навичок з дисципліни «Банківська система» та формування професійних компетенцій з банківської справи. У навчальному посібнику послідовно викладено систему теоретичного, методологічного та практичного забезпечення дисципліни «Банківська система». До кожної теми наведено теоретичний матеріал, який супроводжують схеми та таблиці для поглибленого опрацювання, питання для самоперевірки, тестові та практичні завдання. Особливу увагу акцентовано на нормативно-правовій базі банківської діяльності та новітніх наукових досягненнях та тенденціях в банківництві.2.jpg

Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз: Навчально-методичний посібник. - Дніпропетровськ, ДЦФА, 2006. - 379 с.

Навчально-методичний посібник з дисципліни «Фінансовий аналіз» надасть можливість оволодіти теоретичними основами аналізу фінансової діяльності підприємств, набути вміння робити аналітичні висновки фінансового стану підприємства, вирішувати дискусійні питання покращання фінансової діяльності суб'єктів господарювання, застосовував практичній діяльності. Він містить теоретичну частину, контрольні запитання, приклади розв'язання, практичні завдання, завдання до самостійної роботи і індивідуальні завдання, перелік екзаменаційних питань, критерії оцінок знань студентів, фінансові таблиці, рекомендований список літератури.

Навчально-методичний посібник призначено для студентів навчальних закладів усіх форм навчання, які навчаються за напрямом «Економіка і підприємництво».
Безымянный3.jpg

Соляник Л.Г. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ: Національна гірнича академія України, 2007. – 199 с.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт