Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
портрет.jpg

Замковий Олександр Іванович 


Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейтСертификат
Посада: ст.викладач 
Викладає дисципліни: 
 • Управління фінансовим ринком
 • Фінансовий ринок
 • Корпоративне фінансове управління
 • Фінансова корпоративна культура
 • Портфельні теорії інвестування 
 • Управління ризиками фінансового ринку 
 • Інвестиційні компанії і фонди  
 • ORCID 0000-0002-7558-6814

  Закінчив: Дніпропетровській державний університет у 1992 р., у 2000 р. Дніпропетровський філіал академії державного управління при Президентові України. Базова спеціальність: інженер-механік, магістр державного управління.

  Професійна мобільність 

  cert - Zamkoviy1.pngcert -Zamkoviy2.pngcert -Zamkoviy3.pngcert -Zamkoviy4.pngpage_000001.pngpage_0000012.png

  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць:

  1.  Замковий О.І. Удосконалення нормативної бази управління комунальної громади, як чинник її соціально-економічного розвитку / О.І. Замковий // Економіка, управління, фінанси: стан, проблеми та перспективи розвитку: зб. матеріалів IХ міжнар. конф. молодих вчених, аспірантів і  студентів, Макіївка, 22-23 квіт. 2010 р. – С.39 – 41.

  2. Замковий О.І. Удосконалення форм використання комунальної власності в механізмах управління розвитком територій / О.І. Замковий // Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами регіонального розвитку : матеріали VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 19-21 трав. 2010 р. – С. 81 – 86.

  3. Замковий О.І. Формування корпоративної власності населення / О.І. Замковий // Сталий розвиток територій: проблеми та шляхи вирішення : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 01-02 жовтн. 2010 р. – С. 53 – 55.

  4. Замковий О.І. Посилення ролі територіальної громади в управлінні комунальною власністю території / О.І. Замковий // Актуальні проблеми державного управління на сучасному етапі державотворення: зб. матеріалів IV наук.-практ. конф., Луцьк, 16-17 груд. 2010р. – С. 150152.

  5. Замковий О.І. Использование коммунальной собственности как источника экономической самодостаточности территориального сообщества на принципах корпоративизма / А.И.Замковой // Развитие муниципальных образований субъектов   РФ в посткризисный период : материалы Междунар. научн.-практ. конф., Орел, 20-25 квітн. 2011 р. – С..

  6. Замковий О.І. Корпоративний стиль в управлінні комунальною власністю / О.І. Замковий // Аналіз сучасних економічних процесів та інформаційних технологій: зб. матеріалів  міжн. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 24-25 лист. 2011р. – С33- 35.

  7. Замковий О.І. Корпоративні принципи в управлінні власністю мешканців територіальної громади / О.І. Замковий // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: зб. матеріалів  міжн. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 31 травня - 2 червня 2012 р. в редакції.

  8. Замковий О.І. Хеджування, як запорука підвищення інвестиційної привабливості на ринку цінних паперів України/ О.І.Замковий// Антикризове регулювання у сфері державних фінансів, роль науки у вищих навчальних закладах: зб. матеріалів міжн. наук.-практ. семін., Харьков, 15 листопада 2012 р. – С251- 253.

  9. Бобровська О.Ю. Вдосконалення інституціональної бази підвищення ефективності  використання комунальної власності / О.Ю.Бобровська, О.І. Замковий // Економіка та держава. – К. –2010. –№6. – С. 77 – 79.

  10. Замковий О.І. Розвиток корпоративних відносин у муніципальному секторі запорука економічного зростання в Україні / О.І.Замковий // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – 2010. – №7. – С. 13 – 16.

  11.Замковий О.І. Трансформування відносин власності в муніципальних утвореннях [Електронний ресурс] / О.І.Замковий// Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – №5. – Режим доступу до журналу: http:// www.dy.nayka.com.ua

  12. Zamkoviy O. Ways of increase of communal property management efficiency / «Єдина Європа: нові виклики», Finanse samorzadu terytorialnego,  Widavnictwo  Wyzszej Skoly Bankowej we  Wroclawiu, 2011 р.

  13. Замковий О.І. Формування нових теоретико-методологічних підходів до управління власністю територіальної громади / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2011. – С. 48 – 55.

  14. Zamkoviy O. THE MECHANISM OF FORMING OF THE REGIONAL UKRAINIAN FINANCIAL CAPITAL MARKET IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION / ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Вища Банківська Школа, м. Вроцлав; наук. ред.. О.І. Амоша. /– Д.: Національний гірничий університет, 2012.

  15. Zamkoviy O. Globalization process challenges in the securities market under conditions of Ukraines European integration / ДВНЗ «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ, Вища Банківська Школа, м. Вроцлав; наук. ред.. О.І. Амоша. /– Д.: Національний гірничий університет, 2014

  16. Замковий О.І. Удосконалення фінансових важелів для забезпечення стійкості розвитку регіональних кластерів в Україні за умов глобалізації / О.І.Замковий // Науковий вісник Херсонського державного Університету. Серія:ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 25. Частина 2. Херсон, 2017. С.56-64.

  17. Замковий О.І. Інвестиційна складова: удосконалення механізму стимулювання інноваційно-технологічного розвитку економіки суспільства / О.І.Замковий // БІЗНЕС-НАВІГАТОР Науково-виробничий журнал приватний ВНЗ «МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІЗНЕСУ І ПРАВА». Частина 1. Херсон,2018. С.101-107

  18. Замковий О.І. Економіко- математичне обґрунтування удосконалення фінансових важелів для забезпечення стійкості розвитку регіональних кластерів в Україні / О.І.Замковий // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 19. Ужгород, 2018. С.151-156

  19. Zamkoviy O. Mathematical simulation for assessment of the small business / SME in Poland and Ukraine. Prospect for future and functioning conditions . Difin SA, Вроцлав, 2017

  20.Замковий О.І.Фінансова система: виклики постіндустріального укладу. Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи //Экономика в условиях глобализации: проблемы, тенденции, перспективы // Economy in conditiins of globalization: problеms, trend, perspectives : зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 10 – 12 груд. 2018 р., м. Дніпро / відп. ред.: В.М. Шаповал, В.Я. Швець, Б. Шлюсарчик; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 239 с.

  21.Замковий О.І. Фінансовий ринок. Методичні рекомендації до практичних занять для студентів освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань «Управління та адміністрування» напряму підготовки 072 Фінанси, банківська справа та страхування». / О.І Замковий; Нац. Гірн. Ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 51с.

  22.Замковий О.І. Фінансова корпоративна культура. Методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни бакалаврів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. ». / О.І. Замковий; Нац. техн. ун-т. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 116 с.

  23.Замковий О.І. Корпоративне фінансове управління. Методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни магістрів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. / О.І Замковий; Нац. техн. ун-т. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 178 с.

  24.Замковий О.І. Портфельні теоріі інвестування. Методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять з дисципліни магістрів спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування / О.І. Замковий; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. – Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 70 с.

  Наукова та навчально-методична праця з студентами:

  • Сухойван Д.О., Замковий О.І. Планування заходів підвищення рентабельності роботи підприємства / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 17-19 квітня 2014 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.
  • Ліпський В.О, Замковий О.І. Напрями удосконалення організації фінансової діяльності на підприємстві / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 17-19 квітня 2014 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Лукаш Р.В., Замковий О.І. Фінансова діяльність комерційних банків і напрями її удосконалення / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 17-19 квітня 2014 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Здрок С.С., Замковий О.І. Розробка фінансового плану приватного підприємства / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 17-19 квітня 2014 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Румянцев Д.М., Замковий О.І. Шляхи вдосконалення діяльності регіональних комерційних банків / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 17-19 квітня 2014 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Гошин О.О. Ефективність використання власного капіталу підприємства капіталу / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 16-17 квітня 2015 року). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2015. – с.135.

  • Овчаренко Е.В. Оптимізація структури власного капіталу підприємства капіталу / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 16-17 квітня 2015 року). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2015. – с.135.

  • Роздайбіда І.С. Планування використання власного капіталу / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 16-17 квітня 2015 року). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2015. – с.135.

  • Кропотін А.С. Проблематика експорту зернових культур з України капіталу / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпропетровськ, 16-17 квітня 2015 року). – Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2015. – с.135.

  • Солодка Д.О. Існуючи підходи до управління активами страхових компаній. / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 20-21 квітня 2016 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Аврамова І.С. Взаємозв’язок між факторами що впливають на фінансовий результат підприємства / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 20-21 квітня 2016 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Богомазова В.О. Прибуток підприємства, як важлива складова фінансових ресурсів підприємства / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 20-21 квітня 2016 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Данільченко Д.В. Моделі ефективності використання оборотних коштів підприємства / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 20-21 квітня 2016 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Калюжна Я.Я. Посилення управління фінансами підприємств через подальше втілення інформаційних технологій / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 20-21 квітня 2016 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Костенко С.С. Удосконалення механізму оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 20-21 квітня 2016 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Овчаренко К.В. Планування та прогнозування грошових потоків на підприємстві / Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації : матеріали студентської наук.-практ. Інтернет-конференції, м. Дніпропетровськ, 20-21 квітня 2016 р. ДВНЗ «НГУ», Україна, - С.

  • Антонов В.М. Актуальні напрями розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації підприємства // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 20 квітня. – Дніпро, 2017.

  • Бут А.С. Стратегія розвитку фінансових ресурсів підприємств в сучасних умовах підприємства // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 20 квітня. – Дніпро, 2017.

  • Петренко О.В. Планування формування та розподілу прибутку підприємства підприємства // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 20 квітня. – Дніпро, 2017.

  • Слісаренко Т.В. Основні аспекти аналізу й оцінки рівня витрат підприємства // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 20 квітня. – Дніпро, 2017.

  • Гусєва М.І. Використання системи знижок при достроковому погашенні дебіторської заборгованості. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 15 грудня 2017 р.). У 2-х частинах. – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – Ч. 1. С. 14-17

  • Хуторська В.Б. Розвиток кредитного ринку в Україні. Сучасні тенденції в економіці та управлінні : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 15-16 грудня 2017 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2017. –188 с

  • Гавриленко Т.С. Методика організаціїї іпотечного кредитування // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 18-20 квітня. – Дніпро, 2018. – с.

  • Коваленко К.В. Обгрунтування структури та обсягів депозитних операцій комерційних банків // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 18-20 квітня. – Дніпро, 2018. – с.

  • Кириченко Я. В. Визначення надійності та ліквідності кредитної установи на прикладі ПАТ КБ ПриватБанк // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 18-20 квітня. – Дніпро, 2018. – с.

  • Лебединченко Д.А. Сутність та види кредитного портфеля банку // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 18-20 квітня. – Дніпро, 2018. – с.

  • Широков Я.Ю. Оцінка якості кредитного портфелю банку // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 18-20 квітня. – Дніпро, 2018. – с.

  • Анісімова К.О. Ефективність використання фінансових ресурсів підприємств в умовах сталого розвитку // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 18-20 квітня. – Дніпро, 2018. – с.

  • Латишева Д.А. Розробка шляхів поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства в сучасних умовах // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 18-20 квітня. – Дніпро, 2018. – с.

  • Самборська М.Ю. Рентабельность підприємства та шляхи її підвищення в сучасних умовах // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 18-20 квітня. – Дніпро, 2018. – с.

  • Сухомлін Є.О. Стратегія розвитку в сучасних умовах фінансових ресурсів аграрних підприємств // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 18-20 квітня. – Дніпро, 2018. – с.

  • Батура А.В. Застосування принципів фінансового менеджменту: покращення в управлінні підприємством / А.В.Батура // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 17-19 квітня. – Дніпро, 2019. – с. 46-47.

  • Крилов В.Ю. Оборотні кошти підприємства: кореляційна модель використання в сучасних умовах / В.Ю.Крилов // Матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 17-19 квітня. – Дніпро, 2019. – с. 59-61.

  • Палієнко Т.Ю. Власні та позикові кошти: формування капіталу підприємства / Т.Ю.Палієнко // матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 17-19 квітня. – Дніпро, 2019. – с. 67-68.

  • Полякова В.А. Формування фінансових ресурсів підприємтсва / В.А.Полякова // матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 17-19 квітня. – Дніпро, 2019. – с. 70-71.

  • Розмаїт Т.Л. Складові власного капіталу підприємства: аналіз в сучасних умовах / Т.Л.Розмаїт // матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 17-19 квітня. – Дніпро, 2019. – с. 73-74.

  • Сус К.С. Кредитування підприємств малого і середнього бізнесу через подальше втілення банківських технологій / К.С. Сус // матеріали студентської науково-практичної конференції «Розвиток фінансової системи України в умовах глобалізації» - 17-19 квітня. – Дніпро, 2019. – с. 78-79.

  • Венедиктова І.Д. Сучасні підходи до управління ліквідністю комерційних банків / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 15-17 квітня 2020 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020.

  • Орлова М.С. Перспективи розвитку кредитних операцій українських банків / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 15-17 квітня 2020 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020.

  • Пивоварова К.С. Проблеми та перспективи розвитку депозитних операцій банків / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 15-17 квітня 2020 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020.

  • Лійка Н.А. Власні фінансові ресурси: фінансова стійкість підприємств україни / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 15-17 квітня 2020 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020.

  Корисні посилання для більш детального опрацювання викладаємих дисциплін:

  Офіційний сайт Фонду державного майна України 

   Компьютерный ресурс

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

   Компьютерный ресурс

  Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

   Компьютерный ресурс

  Українська біржа 

   Компьютерный ресурс

  ПФТС фондова біржа 

  Компьютерный ресурс 

  Національний депозитарій України 

   Компьютерный ресурс

  © 2006-2021 Інформація про сайт