Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Цуркан_2020.jpg

Цуркан Ірина Миколаївна


Рейтинг ГуглАкадемия Рейтинг РесерчГейт 
Цуркан.png
Посада: доцент
Науковий ступінь: кандидат економічних наук 
Наукове звання: доцент 
Викладає дисципліни:
 • Страховий менеджмент
 • Соціальне страхування
 • Актуарні розрахунки
 • Страхування
 • Податковий менеджмент
 • ORCID 0000-0003-1149-0431  

  ЗакінчилаЗапорізький державний університет, 1995, спец. „Облік і аудит”.  Базова спеціальність інженер-економіст. Кандидат економічних наук, 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), за темою «Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів»  
  Професійна мобільність  
  Цуркан_00002.png Цуркан_000001.png
     Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць:

  1. Цуркан І.М., Дереза В.М. Страховий захист промислових підприємств. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип.247, Т.VI. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2009. – с.1438-1447.
  2. Цуркан І.М. Стан позабіржового ринку деривативів / В.М. Дереза, І.М. Цуркан // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип.264, Т.ІI. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2010. – С.284-292.

  3. Цуркан І.М. Оподаткування прибутку страхових компаній: зарубіжний досвід та Україна / І.М. Цуркан, В.І. Автухова // Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Вип.264, Т.V. - Дніпропетровськ: ДНУ. – 2010. – С.1137-1148.
  4. Цуркан І.М. Страхування ризиків інноваційної діяльності. Економічний вісник Національного гірничого університету. -№4. –Дніпропетровськ: РВК НГУ. - 2010. - С. 54-61
  5. Цуркан І.М. Управління податковим навантаженням підприємства на основі підвищення ефективності використання виробничих ресурсів (Монографія). Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 164с.
  6. Цуркан І.М., Граждан О.В. Страхування. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з практичних занять (напрям підготовки 6.03508 «Фінанси і кредит». Дніпропетровськ: РВК НГУ, 2010. – 46с.
  7. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
  8. Цуркан І.М. Оподаткування доходів фізичних осіб від операцій з об’єктами нерухомого та рухомого майна / Ж.В. Піскова, І.М. Цуркан // Вісник Дніпропетровського університету. Серія «Економіка». – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, Вип. 6/2. – № 10/1. – С. 116–123.

  9. Цуркан І.М. Інвестиційна діяльність страхових компаній у розвинутих країнах світу на ринку цінних паперів / І.М. Цуркан, І.Ю. Герасимова // Економічний вісник Національного гірничого університету. Науковий журнал. 2013 - № 4(44). – С.103-110.
  10. Цуркан І.М., Герасимова І.Ю. Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу України / І.М.Цуркан, І.Ю.Герасимова // Держава та регіони. – 2014. - №2 (28). – С. 135-142.
  11. Цуркан І.М., Герасимова І.Ю. Впливглобалізаційних процесів на розвиток страхового ринку України / І.М.Цуркан, І.Ю.Герасимова// Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. -2014.-№6 (81).-С.127-132
  12. Цуркан І.М. Особливості оподаткування фізичних осіб при довгостроковому страхуванні життя / І.М.Цуркан // Економічний простір: Збір.наук.праць.- №101. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.- С.183-194
  13. Цуркан І.М. Фінансові потоки страхових компаній: сутність, підходи до визначення / І.М. Цуркан // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №115. – Дніпро: ПДАБА, 2016. – C. 137-150.
  14. Цуркан І.М. Розвіток ринку страхування життя в контексті забезпечення соціального захисту населення України / І.М. Цуркан, А.О. Добровольський // Економічний простір. – 2017. - №123. – С.127-143.

  15. Цуркан І.М. Essence and elements of the insurance system / І.М. Цуркан // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2018. - №21. – Режим доступу до статті: http://global-national.in.ua/issue-21-2018 - Index Copernicus.
  16. Цуркан І. М., Остапенко А. О. Фінансова стійкість страхової компанії та ключові умови її забезпечення. Ефективна економіка. 2020. № 4. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7766 (дата звернення: 30.05.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.4.55
  17. Піскова Ж.В., Цуркан І.М. Обриси зміни парадигми податкової політики України // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»: зб. наук. пр. / Ред. кол.: Черничко Т. В. (гол. ред.) та ін. – Мукачево: Вид-во МДУ, 2020. – Випуск 1(13). – С. 205-211. 
  18. Цуркан І.М. Власний капітал страхової компанії та його значення в регулюванні рівня фінансової стійкості / І.М. Цуркан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України». – Дніпропетровськ: НГУ, 2012. – Т.1. – 130-132.
  19. Цуркан І.М. Податкові наслідки укладання договору добровільного страхування працівників від нещасних випадків / І.М. Цуркан, І.Ю. Гкрасимова // Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку [Текст] матеріали ІІ міжвузівської наук.-практ. інтернет конференції. – Т1. – Дніпропетровськ, 20.10.2014: тези доповідей   – Дніпропетровськ: ДДАЕУ, 2014. – С. 95-97.
  20. Цуркан І.М. Інститут страхових брокерів, як ключовий фактор ефективного функціонування страхової компанії на ринку екологічного страхування / І.М. Цуркан, І.Ю. Гкрасимова // Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной научно-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г. – Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ / под. общ. ред. В. Я. Швеца, Л. Л. Палеховой. – Днепропетровск: Акцент ПП, 2015. – С. 140-141.
  21. Цуркан І.М. Tax debt in Ukraine: state and effectiveness of its administration / І.М. Цуркан, І.Ю. Гкрасимова // Proceedings of II International scientific conference “World Science in 2016: Results”. Morrisville, Lulu Press., 2017. PP 73-75.
  22. Цуркан І.М. Розвиток інституту страхових брокерів в умовах глобалізації / І.М. Цуркан, І.Ю. Гкрасимова // International Scientific Conference Innovative Economy Processes Strategies Technologies Conference Proceedings Part ІІ January 27, 2017. Kielce Poland: Baltija Publishing РР.122-124.
  23. Цуркан І.М. Нерівність у забезпеченні соціальної справедливості страхувальників щодо отримання податкової знижки в довгостроковому накопичувальному страхуванні життя / І.М. Цуркан, А.О. Добровольський // Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. - С.246-248.
  24. Цуркан І.М. Формування оптимальної стратегії будівельного підприємства методами теорії ігор / І.М. Цуркан, Г.М. Рікус // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. - С. 608-611.
  25. Цуркан І.М. Сутність та ознаки страхової системи / І.М. Цуркан // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні аспекти механізму модернізації економіки та фінансової системи країни» (Запоріжжя, 7 березня 2018 р.). – Запоріжжя: Запорізька державна інженерна академія. 2018. – С. 91-93.
  26. Цуркан І.М. Систематизація функцій страхування життя / І.М. Цуркан // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 17 березня 2018 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. - Запоріжжя:  ГО "СІЕУ", 2018. - С.73-75.
  27. Цуркан І.М. Тенденції розвитку непрямого оподаткування в Україні / І.М. Цуркан, В.А. Багдасарян // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – C.143-144.
  28. Цуркан І.М. Напрями удосконалення діяльності державної фіскальної служби України / І.М. Цуркан, М.В. Колесник // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення  (випуск 36)» / Збірник тез доповідей : випуск 36 (м. Тернопіль, 6 березня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. – С. 62-63.
  29. Цуркан І.М. Екологічне оподаткування як складова екологічної політики держави / І.М. Цуркан, Д.Р. Савчук // Міжнародна наукова інтернет-конференція «Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення  (випуск 36)» / Збірник тез доповідей : випуск 36 (м. Тернопіль, 6 березня 2019 р.). – Тернопіль. – 2019. – С. 63-65.
  30. Цуркан І.М. Управління грошовими потоками на основі економіко-математичного моделювання / І.М. Цуркан, К.О. Суханова // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, фінансів та права: теорія і практика: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 серпня 2019 р.): у 2 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С.62-63.
  31. Цуркан І.М. Методичний інструментарій оптимізації страхового портфеля страхової компанії /І.М. Цуркан І.М., О.В. Дарадан // Бізнес, інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій та науково-економічний розвиток: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 28 вересня 2019 року) / ГО «Львівська економічна фундація». – Львів: ЛЕФ, 2019. – С. 91-93.
  32. Цуркан І.М. Управління формуванням фінансових ресурсів страхових компаній / І.М. Цуркан, Н.В. Русина // Розвиток економіки та менеджменту в умовах інтеграційних процесів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 12 жовтня 2019 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. – С.97-100.
  33. Коваленко Т.Е., Цуркан І.М. Шляхи удосконалення системи оподаткування // Актуальні питання економіки, фінансів та менеджменту в сучасних умовах: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 14 листопада 2020 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2020. – С. 151 – 153.
  34. Коваленко Т.Е., Цуркан І.М. Огляд ринку страхування в Україні та нова модель майбутнього регулювання страхового ринку // Державне регулювання соціально-економічного розвитку країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науковопрактичної конференції (м. Одеса, 12 грудня 2020 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2020. – C. 67-72.
  35. Цуркан І.М., Федорова О.Г. Розвиток фінансових технологій у страховій галузі // Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Дніпро, 21 листопада 2020р.). – Дніпро: НО «Перспектива», 2020. – С.122-125.

  Наукова та навчально-методична праця з студентами:

  1. Чечель Н.В. Теоретичні аспекти формування і реалізації інвестиційної стратегії будівельного підприємства // Молодь: наука та інновації: Матеріали I-ї Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (Дніпропетровськ, 3-4 грудня 2013 року). – Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2013. – С. 592-593. 
  2. Арсентьєва А.С. Методи страхування врожаю сільськогосподарських культур // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 17-19 квітня, 2014р.). – С.9-10. 
  3. Койнаш Т.А. Характеристика суб’єктів страхового ринку // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 17-19 квітня, 2014р.). – С. 23-24. 
  4. Швецов О.В. Сучасні методи планування оборотних активів // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 17-19 квітня, 2014р.). – С. 141-142. 
  5. Байдак О.С. Методичні підходи до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів підприємства // Матеріали наук.-практ. Інтернет конференції «Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку» (Дніпропетровськ, 20 жовтня 2014р). – С. 351-353. 
  6. Моруга К.О. Використання фінансового планування при управлінні фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 16-17 квітня, 2015р.). – С. 101-102. 
  7. Левченко Д.В. Методи планування оборотних активів підприємств // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 16-17 квітня, 2015р.). – С. 95-96. 
  8. Білоус О.Д. Використання методів планування при розрахунках прибутковості підприємства // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 16-17 квітня, 2015р.). – С. 61-62. 
  9. Водопь’ян М.В. Методи прогнозування фінансової діяльності страхових компаній // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 16-17 квітня, 2015р.). – С. 21-22.
  10. Козин О.С. Застосування методів прогнозування в процесі управління витратами підприємства // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 16-17 квітня, 2015р.). – С. 89-90. 
  11. Бурлак К.В. Удосконалення управління витратами сільськогосподарського підприємства на основі економіко-математичного моделювання // Науковий диспут: питання економіки та фінансів: збірник тез наукових робіт IV Міжнародної науково-практичної конференції (Київ–Будапешт–Відень, «29» жовтня 2015 року / Фінансово-економічна наукова рада, 2015. – С. 68-71. 
  12. Бурлак К.В. Формування оптимальної структури страхового портфеля // Наука і молодь в ХХІ сторіччі [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1–2 грудня 2015 року) : у 2 ч. – Електронні дані. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – Ч. 1. – С. 254-257. 
  13. Сафонова Є.В. Оптимізація витрат сільськогосподарського підприємства на підставі використання економіко-математичних моделей // Наука і молодь в ХХІ сторіччі [Електронний ресурс] : збірник тез доповідей Міжнародної молодіжної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 1–2 грудня 2015 року) : у 2 ч. – Електронні дані. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – Ч. 1. – С. 295-298.
  14. Добровольський А.О. Конвертування як інструмент реалізації валютно-курсової політики // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інструменти фінансово-кредитного розвитку економіки України та її регіонів» . – 1 квітня. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 69-70.  
  15. Козакова І.В. Фінансово-господарська діяльність промислового підприємства і прибуток як основний її фінансовий результат // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інструменти фінансово-кредитного розвитку економіки України та її регіонів». – 1 квітня. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С.111-112. 
  16. Лапаухова У.М. Методичні підходи до аналізу прибутковості підприємства // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених і студентів «Інструменти фінансово-кредитного розвитку економіки України та її регіонів» . – 1 квітня. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 129-130. 
  17. Добровольський А.О. Фінансовий ринок та ринок фінансових послуг: сутність та відмінність // Розвиток фінансів, обліку та контролю в умовах хаотично структурованої економіки: VІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених і студентів: тези доповідей, Дніпропетровськ,21 березня 2016 р. / за заг. ред. С.А. Кузнецової. – Дніпропетровськ: Університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С.31-32. 
  18. Водопь’ян М.В. Формування оптимального страхового портфеля страхової компанії // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С.7-8. .
  19. Євтушенко Ю.В. Управління фінансовими ресурсами страхових компаній // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С.11-12.
  20. Морозов К.Е. Підвищення рівня фінансової стійкості страхової компанії шляхом оптимізації структури страхового портфеля з урахуванням операцій перестрахування // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С.21-22. 
  21. Аргунова А.А.  Фінансове планування прибутку підприємства Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С.43-44. 
  22. Гавяз В.Г. Визначення ефективності управління прибутком на основі показників фінансово-економічного стану підприємства // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С.51-52. 
  23. Гіль Ю.В. Методичні підходи до аналізу прибутковості підприємства // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С.55-56. 
  24. Козакова І.В. Методологічні підходи планування та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С.81-82. 
  25. Лапаухова У.М. Методи планування прибутку підприємства // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С.91-92. 
  26. Нефьодова А.О. Аналіз фінансового стану підприємства та розробка шляхів його поліпшення // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С. 97-98.
  27. Побуділін В.О. Сутність та принципи фінансового планування діяльності підприємства // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С.105-106.
  28. Рікус Г.М. Управління фінансовими ресурсами підприємств з використаннями фінансового планування // Матеріали студ. Наук.-практ. Інтернет конференції «Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації» (Дніпропетровськ, 20-21 квітня, 2016р.). – С.1
  29. Левченко Д.В. Використання економіко-математичних моделей при управлінні оборотними активами // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво для локального розвитку». – 26 жовтня 2016. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. – С.4-76. 
  30. Моруга К.О. Методичні підходи до оцінки ефективності управління фінансовими ресурсами підприємств // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наука у 2017 році». 26 листопада 2016. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2016. - С. 23-29. 
  31. Білоус О.Д. Використання методів економіко-математичного моделювання в управлінні прибутком підприємства // Modernization of the national system of state development: challenges and perspectives : materials of ІI Intern. scient.-pract. confer., December 8–9, 2016. P. 2. – Ternopil : Krоk, 2016. – p.22-23. 
  32. Добровольський А.О. Фінансове планування діяльності страхової компанії // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні економічні дослідження». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – C. 29-31. 
  33. Яременко Р.І. Сутність та класифікація доходів страхової компанії // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні економічні дослідження». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – C.187-190. 
  34. Морока В.Ю. Прогнозування фінансової стійкості страхової компанії // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні економічні дослідження». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – C.115-116. 
  35. Полтавець Г.Ю. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні економічні дослідження». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 144-146. 
  36. Сизько К.В. Методи управління кредитним ризиком // Матеріали III міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні економічні дослідження». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 178-179. 
  37. Добровольський А.О. Забезпечення високого рівня соціального захисту населення на базі інтенсифікації розвитку страхування життя / Стипендіальна програма «Завтра. UA».
  38. Гіль Ю.В. Методичні підходи до управління оборотним капіталом підприємства // Національна економіка України в умовах європейської інтеграції: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Дніпро, 19-20 жовтня 2017 р. – Дніпро: НМетАУ, 2017. - С.457-458. 
  39. Явтушенко А.С. Методичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу підприємства // Матеріали XIII міжнародної науково-практичної конференції «Суспільні науки: нові питання». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С.36-38. м. Краматорськ, 16 грудня 2017. 
  40. Ахмедова З.З. Податкова політика України: проблеми та перспективи розвитку// Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 жовтня 2017 р. – Полтава : ПДАА, 2017. – С.289-290.
  41. Козакова І.В. Методичні підходи до визначення ефективності використання оборотних активів // Матеріали XII міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Наукові дослідження в Україні та світі». – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 109-111. 
  42. Ахмедова А.В. Сутність фінансової діяльності страхової компанії // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2018. – С.7-8. 
  43. Дарадан О.В. Специфічність фінансових ресурсів страхових компаній за джерелами залучення // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2018. – С. 21-22. 
  44. Купрій С.О. Класифікація та особливості формування доходів страхової компанії // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2018. – С. 33-34. 
  45. Молочков М.В. Фінансове прогнозування як елемент управління фінансовими ресурсами страхової компанії // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2018. – С. 37-38. 
  46. Сичков В.О. Страхові продукти зі страхування врожаю сільськогосподарських культур: переваги та недоліки // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2018. – С. 47-48. 
  47. Сокур С.О. Фінансове прогнозування як елемент управління фінансовою стійкістю страхової компанії // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2018. – С. 49-50. 
  48. Шипенко Ю.О. Групування доходів страхової компанії за джерелами їх походження // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 18-20 квітня 2018 року). – Дніпро: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2018. – С. 55-56. 
  49. Тарабак Д.О. Методичні підходи до визначення оптимальної структури капіталу торгівельного підприємства // Розвиток фінансів, банківської справи та страхування в Україні та світі: збірник тез доповідей І Всеукраїнської дослідницької Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (Київ, 20 вересня 2018 р.): – Київ: ЦДФБС «ФБС Груп», 2018. - С. 29-30.

  50. Добровольський А.О. Ефективність адміністрування податкового боргу в Україні // Розвиток фінансів, банківської справи та страхування в Україні та світі: збірник тез доповідей І Всеукраїнської дослідницької Інтернет-конференції студентів та молодих вчених (Київ, 20 вересня 2018 р.): – Київ: ЦДФБС «ФБС Груп», 2018. – С. 60-61. (ст.гр. 072м-18-1).
  51. Dobrovolskyi A. O., Tsurkan I. M., Nechai N. M.  Methodical approaches to analysis of the enterprise capital // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – C. 51-52.    (14 листопада 2018 р.)
  52. Akhmedova Z. Z., Tsurkan I. M., Nechai N. M. Increasing the level of the efficiency of the tax debt management in Ukraine // Фінансові аспекти розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : Збірник наукових праць молодих вчених та студентів. Том 2 / ред. кол. : Н. А. Хрущ, Р. С. Квасницька, І. В. Форкун та інші (відп. ред. Н. А. Хрущ). – Хмельницький : ХНУ, 2018. – C. 140-141.
  53. Shtokolova V. Common problems of small business and their solutions // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Wykształcenie i nauka bez granici - 2018» , 07 -15 grudnia 2018 roku po sekcjach: Ekonomiczne nauki/ - C. 41-43.
  54. Воробйова В.В. Оптимізація витрат підприємства на підставі використання економіко-математичних моделей // Перспективи та пріоритети розвитку економічної системи в умовах нестабільності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 15 грудня 2018 р.). – У 2-х частинах. – Дніпро: НО «Перспектива», 2018. – Ч. 2. – C. 110-111.
  55. Штоколова В.В. Cyber insurance as a new isnsurance management tool / Сучасний рух науки: тези VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. - Дніпро, 2019. - С. 1893-1895.
  56. Dobrovolskyi A. O., Tsurkan I. M., Nechai N. M.  Relevance of demand for financiers in the labor market of Dnipropetrovsk region // Розширюючи обрії: зб. тез тринадцятого міжнар. форуму студ. і молодих учених, 11 – 12 квітня 2019 р., м. Дніпро/ за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Дніпровська політехника. – Д.: ДП, 2019. – С. 19-21.
  57. Akhmedova Z. Z., Tsurkan I. M., Nechai N. M. Motivation of the insurance company an personnel // Розширюючи обрії: зб. тез тринадцятого міжнар. форуму студ. і молодих учених, 11 – 12 квітня 2019 р., м. Дніпро/ за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Дніпровська політехника. – Д.: ДП, 2019. – С. 14-15.
  58. Багдасарян В.А. Методичні підходи до аналізу фінансового стану страхової компанії // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 17-19 квітня 2019 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 32-33.
  59. Валуєва К.Д. Методичні підходи до аналізу фінансових ресурсів страхової компанії // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 17-19 квітня 2019 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С. 35-37.
  60. Герасимова М.М. Прогнозування чистого доходу ТОВ «Югсинтез» на основі адаптивної моделі Хольта // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 17-19 квітня 2019 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С.49-50.
  61. Шишкіна Д.О. Методичні підходи до аналізу фінансових ресурсів підприємства // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 17-19 квітня 2019 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2019. – С.82-84.
  62. Остапенко О. Проблеми та перспективи розвитку системи місцевого оподаткування в Україні //Євроінтеграційна перспектива та інвестиційний потенціал економіки: методологія та практика: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 12 жовтня 2019 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2019. – С. 22-24.

  63. Остапенко О. Сучасний стан та удосконалення недержавного пенсійного страхування в Україні // Розвиток економіки та менеджменту в умовах інтеграційних процесів: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 12 жовтня 2019 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2019. – С. 34-35.
  64. Якименко К.А. Досвід провідних країн світу щодо непрямого оподаткування та можливість його адаптації в Україні // Фінансова політика України в умовах європейської інтеграції: зб. тез наук. доп. за матеріалами I Всеукр. наук.-практ. конф. здобувачів вищої освіти та молодих вчених, м. Львів, 20 лютого 2020 р.: у 2 ч. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2020. Ч. 1. – С. 141-144.
  65. Калюжна В.С. Прогнозування чистого доходу ТОВ «Бріошь» на основі аналітичного вирівнювання рядів динаміки // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 15-17 квітня 2020 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – С. 40-41.
  66. Сахно В.І. Прогнозування чистого доходу ТОВ НВП «Промвок» на основі адаптивної моделі // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 15-17 квітня 2020 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – С. 48-49.
  67. Смагіна Д.О. Обґрунтування вибору методів фінансового планування  для сільськогосподарських підприємств// Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 15-17 квітня 2020 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – С. 50-51.
  68. Шаріфов2017-2018 В.І. Методичний інструментарій оптимізації структури капіталу торгівельного підприємства // Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації / Матеріали студентської науково-практичної Інтернет-конференції (Дніпро, 15-17 квітня 2020 року). – Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – С. 62-63.
  69. Савчук Д.Р. Управління фінансовими результатами страхової компанії // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 48)" / Збірник тез доповідей: випуск 48 (м. Тернопіль, 12 травня 2020 р.). – Тернопіль. – 2020. – С. 127-128.
  70. Колеснік М.В. Врегулювання страхових претензій // Міжнародна наукова інтернет-конференція "Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення (випуск 48)" / Збірник тез доповідей: випуск 48 (м. Тернопіль, 12 травня 2020 р.). – Тернопіль. – 2020. – С. 125-127
  71. Манукян А.Г. Вплив податкового навантаження на тіньову економіку  // Наукові підходи до оцінки соціально-економічного потенціалу країни: збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Одеса, 17 жовтня 2020р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2020. - С.71-74. 

  72. Горб Л.М. Вплив природно-ресурсних платежів на природоохоронну діяльність // Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку і права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 16 листопада 2020р.): у 2 ч. Полтава: ЦФЕНД, 2020. Ч.2,  С. 39-40. 
  73. Манукян А.Г. Фінансова стійкість страхової компанії // Актуальні питання сучасної економічної науки: зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченій 100-річчю заснування Полтавського державного аграрного університету (8 грудня 2020 р., Полтава). Полтава: ПДАУ, 2020. С. 340-342.
  74. Денисенко К.В.  Проблеми і перспективи розвитку медичного страхування в Україні // Актуальні проблеми економіки, фінансів, менеджменту та права: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 26 листопада 2020 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2020. C. 111-112. 

  Навчально-методичні матеріали за лекційними модулями:

  На головну

  © 2006-2021 Інформація про сайт