Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
shtefan.jpg

Штефан Наталія Миколаївна 


Рейтинг ГуглАкадемия Рейтинг РесерчГейт
Штефан.png
Посада: доцент 
Науковий ступінь: кандидат технічних наук 
Наукове звання: доцент 
Викладає дисципліни: Інвестування 
 • Інвестиційний менеджмент
 • Фінансовий менеджмент
 • Фінанси підприємств
 • Фінансове планування
 • Оцінка бізнесу та підприємства
 • Фінансовий контролінг
 • Управління витратами
 •   ORCID 0000-0003-4779-2618
     Закінчила Дніпропетровський гірничий інститут ім.Артема у 1981 р. Базова спеціальність інженер-економіст. Кандидат техні чних наук, 08.00.28 - Організація виробництва (промисловість), за темою «Управління технічним розвитком марганцеворудних шахт України», 1997р. МВА МІМ, м.Київ «Оцінка вартості бізнесу»

     Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2019 рр.:

  1. Штефан Н.М. Удосконалення управління інноваційним розвитком промислових підприємств України. Економічний Вісник Національного гірничого університету, 2011,№2.С.41-50
  2. Штефан Н.М. Удосконалення критеріїв оцінки фінансового результату інноваційних рішень. Матеріали міжн. Наук-практ. конф. „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку еконо-міки України”, Дніпропетровськ,НГУ, т.1, 2011
  3. Штефан Н.М. Mechanism of municipal loans managment. ZESZYTY NAUKOWE Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, -Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowe, 2011.  с.139-151.
  4. Штефан Н.М. The prospectives of local community development. ESZYTY NAUKOWE Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, -Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowe, 2011
  5. Штефан Н.М. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств. Materialu V mezd. vedecko-prakt konf “ Efektivni nastroje mode-rnich VED -2010”. - Praha, Publishing House “Education and Science”, 2009/2010
  6. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
  7. Штефан Н.М. Удосконалення управління інноваційним розвитком промислових підприємств України// Економічний Вісник Національного гірничого університету, 2011,№2.С.41-50
  8. Nataliya Shtefan The role of Ukraine in the international capital flow: conditions and perspectives.Єдина Європа: розширюючи кордони [Текст]: моногр. - United Europe: Widening borders: monograph /ДВНЗ „НГУ”, Вища банківська школа, м. Вроцлав,2012.C.76-81
  9. Nataliya Shtefan. Modern tendencies of financial market globalization: problems and prospects of Ukraine. // monograph “United Europe: Future prospects” – Dnipropetrovsk 2013.
  10. Штефан Н.М. Фінансовий механізм  забезпечення соціального розвитку суб’єктів господарювання //Моногр. Соціальна відповідальність  влади, бізнесу, громадян: у 2-хт./ за ред. Г.Г.Півняка, Мін-во освіти і  науки України, НГУ. - Д.: НГУ.2014 -Т.1. - с.310-315.
  11. Штефан Н.М. Стан та перспективи євроінтеграційної спрямованості України// Економічний Вісник Національного гір-ничого університе-ту,Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ". -2015,№2.С.72-82
  12. Shtefan N. Determining the companies value: modern approaches // Екон. простір: Збірник наук. праць, -Дніпропетровьк,ПДАБА№109, - 2016.-С.243-250.
  13. Штефан Н.М. Удосконалення механізму оподаткування малих підприємств – один з напрямів забезпечення стійкості розвитку національної економіки // Екон. простір: Збірник наук. праць, №115, - 2016.-С.151-162.
  14. Штефан Н.М. Інституціональні перетворення – запорука успішного інноваційного розвитку України//Екон. Простір: Збірник наук. Праць,- Дніпропетровськ, ПДАБА, №124,- 2017.- С.163-173.
  15. Shtefan N. Small business: problems, perspective, challenges// SME in Poland and Ukraine/ Prospect for future and functioning condition.- Monograf-Editors O.Yermoshkina, K tobos.- Difin SA -2017 –p.67-76.
  16. Штефан Н.М. Коригування інституційних диспропорцій України - запорука зміни її місця в перерозподілі світових економічних сил// Екон. Простір: Збірник наук. Праць,- Дніпропетровськ, ПДАБА, №142,- 2019.
  17. Штефан Н.М. Соціальна відповідальність бізнесу як засіб управління підприємством / Матеріали міжвузівської науково-практичної інтернет-конференції "Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку".- Дніпропетровськ, ДДАЕУ. -2014.-300с.
  18. Штефан Н.М. Фінансове забезпечення сталого розвитку регіонів в сучасних умовах господарювання//Н.М.Штефан//Матеріали першої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Менеджмент, маркетинг, підприємництво: сприяння сталому розвитку".- Дніпропетровськ, Державний ВНЗ"НГУ". -2014.
  19. Shtefan N. Future trends of Ukrainian enterprises development in the process of integration with the European Union //ZESZYTY NAUKOWE Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, -Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowe, 2010
  20. Штефан Н.М., Діденко А.О. Нові підходи до управління прибутком підприємства // Materialu VI mezd. Nauk-prakt konf “Naukowa rzestrzec Europy – 2010, Pzemysl, Nauka I studia, 2010”.
  21. Штефан Н.М. Гузева Ю.В. Управління власним капіталом банку// Матеріали міжн. Наук-практ. конф. „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України”, Дніпропетровськ,НГУ, т.2, 2010.
  22. Штефан Н.М. Економіко-математична модель управління прибутком підприємства // Матеріали міжн. Наук-практ. конф. „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України”, Дніпропетровськ, НГУ, т.2, 2010.
  23. Штефан Н.М., Ковальчук О.В. Управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств // Materialu V mezd. vedecko-prakt konf “Efektivni nastroje modernich VED -2010”. - Praha, Publishing House “Education and Science”, 2010
  24. Shtefan N. The prospectives of local community development// ZESZYTY NAUKOWE Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, -Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowe, 2011.
  25. Штефан Н.М. Удосконалення критеріїв оцінки фінансового результату інноваційних рішень// Матеріали міжн. Наук-практ. конф. „Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України”, Дніпропетровськ, НГУ, т.1, 2011.
  26. Shtefan N. MECHANISM OF MUNICIPAL LOANS MANAGEMENT// ZESZYTY NAUKOWE Wyzszej Szkoly Bankowej we Wroclawiu, -Wydawnictwo Wyzszej Szkoly Bankowe, 2012. с.139-151.
  27. Штефан Н.М. Фінансування інвестиційної діяльності промислових підприємств: нові види та перспективи розвитку// Матеріали між-нар.наук-практичної конференції « Проблеми і перспективи інновацій-ного розвитку економіки України», - НГУ, Дніпропетровськ,2012.
  28. Штефан Н.М., Макурдумянц А.С. Cучасний стан і перспективи розвитку інвестиційної діяльності в Україні // Материали за 9-а международна науч-на практикна конфренция «Найновите постижения на европейската наука»,-2013.Том3, Икономики. София «Бял ГРАД-БГ»ООД-112с.
  29. Штефан Н.М., Саяпіна В.О. Проблеми і перспективи розвитку фінансового ринку в Україні// Materily IX Miedzy-narodowej naukowi-praktycznej konfe-rencji «Aktualne problemy nowoczesnych nauk-2013» Vo-lume3. Ekonomiczne nauki :Przemysl. Nauka I snudia-80str.
  30. Штефан Н.М. Стимулювання ре інвестиційної активності підприємств як умова підвищення його ринкової вартості// Матеріали VІ-ої між нар.наук-практичної конференції «Проб-леми соціально-економічного розвитку підприємств».- Хар-ків, 2013.с.29-250.
  31. Штефан Н.М., Танська О.С. Управління прибутком підприємства як засіб підвищення його ринкової вартості//Матеріали V-ої між нар.наук-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Актуальні питання теорії та практики менеджменту».-Луганськ, 2014.
  32. Штефан Н.М., Гришина Д.В. Визначення джерел фінансування інвестицій-ної діяльності промислового підприємства // Materialu Х mezd. Nauk-prakt konf «Naukowa Przestrzec Europy: Ekonomiczne nauki ХХІ vek»– 2014, Pzemysl, Nauka I studia, -2014.
  33. Штефан Н.М. Соціальна відповідальність бізнесу як засіб управління підприємством// Матеріали міжвузівської науково-практ. інтернет – конференції "Економіка і фінанси: аналіз тенденцій та перспектив розвитку".- Дні-пропетровськ, ДДАЕУ.-2014.-300с.
  34. Штефан Н.М. Фінансове забезпечення сталого розвитку регіонів в сучасних умовах господарювання// Матеріали першої міжн. Наук.-практ. інтернет-конференції "Менеджмент, маркетинг, підприємництво: сприяння сталому розвитку".- Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ". -2014.
  35. Штефан Н.М., Осмоловський С.Д. Розвиток інноваційної активності України//Materialy ХI mezd. vedecko-praktika konference «Efektiv-ni nastroje modernich ved -2015». Dil4 “Ekonomicke vedy”– Praha, Publishing House «Education and Science», 2015.
  36. Штефан Н.М., Гнатенко М.М. Удосконалення процесу формування та розподілу прибутку підприємств // Materialy ХI mezd. vedecko-praktika konference «Efektiv-ni nastroje modernich ved -2015». Dil2 “Ekonomicke vedy”– Praha, Publishing House «Education and Science», 2015.
  37. Наукова та навчально-методична праця зі студентами:


  38. Іщенко В.О. Джерела фінансування діяльності підприємства // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2016).
  39. Савенко А.І. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ РИЗИКУ ПРИ ОЦІНЦІ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНСЬКИХ РЕАЛІЯХ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2016).
  40. Шкет Р.І. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРЕДУМОВИ, КРИТЕРІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2016).
  41. Кропотін А.М. УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ ЙОГО РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2016).
  42. Зеря М.І. ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2016).
  43. Раздайбіда І.М. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2016).
  44. Штефан Н.М., Триль В.В. Аналіз сучасного стану інноваційного розвитку України// Materily XI Miedzy-narodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dinamika naukowiy doslidzen»: Pzemysl. Nauka I studia,2017.- С.17-18.
  45. Штефан Н.М., Іщенко В.О. Аналіз джерел фінансування інноваційного розвитку України // Матеріали ХІІІ международна научна практична конференция «Новини на научния прогрес 2017»: София „БялГрад-БГ”.2017. С.36-37.
  46. Штефан Н.М., Майданна А. В. Аналіз фінансових результатів суб’єктів господарювання України // Materily XI Miedzy-narodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dinamika naukowiy doslidzen»: Pzemysl. Nauka I studia,2017.- С.27-28.
  47. Штефан Н.М., Богомазова В. Проблеми становлення інноваційної економіки України// Materily XI Miedzy-narodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dinamika naukowiy doslidzen»: Pzemysl. Nauka I studia,2017.- С.41-42.
  48. Глоба О.І ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2017).
  49. Останін О.О. ВИБІР ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2017).
  50. Тавадзе Т.Д. ВИЗНАЧЕННЯ СТАВКИ ДИСКОТУВАННЯ ДЛЯ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2017).
  51. Веренька К.П. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, ПОКАЗНИКИ, ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2017).
  52. Коваленко В.В. ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА – ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІШНОГО РОЗВИТКУ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2018).
  53. Асланова А.В. РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ – ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ДОБРОБУТУ КРАЇНИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2018).
  54. Кравцова В.А., Бербер В.О. ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2018).
  55. Когун Я.В. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2018).
  56. Буциченко І.В. ПІДВИЩЕННЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2018).
  57. Харчук В.С.АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2018).
  58. Гавяз В.Г. Аналіз і перспективи розвитку національної економіки України // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2018).
  59. Штефан Н.М., Лодянин Д.С. Інвестиції в люський капітал – пріоритет розвитку держави / Н.М.Штефан, Д.С. Лодянин // Матеріали міжн. наук. інтернет-конф. екон. спрямування "Світ економічної науки. Випуск 14" (Тернопіль, 2019). С.47-48.
  60. Штефан Н.М., Лодочніков Є.О. Поняття і особливості фінансової діяльності підприємств/ Н.М.Штефан, Є.О. Лодочніков // Матеріали міжн. наук. інтернет-конф. екон. спрямування "Світ економічної науки. Випуск 14" (Тернопіль, 2019).С 43-44.
  61. Штефан Н. М., Малишко К.В. Формування та використання фінансових ресурсів підприємств України // між нар. Наук. інтернет-конференції економічного спрямування «Світ економічної науки. Випуск 14», (Тернопіль, 2019).
  62. Штефан Н. М., Крамаренко Б.Д. Прибуток підприємства як джерело системи стимулювання економічної поведінки суб’єктів господарювання // між нар. Наук. інтернет-конференції економічного спрямування «Світ економічної науки. Випуск 14», (Тернопіль, 2019).
  63. Штефан Н. М., Мененко І.С. Аналіз динаміки зміни структури власного капіталу підприємств України // між нар. Наук. інтернет-конференції економічного спрямування «Світ економічної науки. Випуск 14», (Тернопіль, 2019)
  64. Штефан Н. М., Корольова І.Д. Система оподаткування – складова частина інституційного устрою країни // між нар. Наук. інтернет-конференції економічного спрямування «Світ економічної науки. Випуск 13», (Тернопіль, 2019).
  65. Бежан М.С. ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019).
  66. Гульченко К.А.ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТАЛУРГІЙНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019).
  67. Деркач О.В. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  68. Джалагонія Н.Д. ІНДЕКС ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ В НЬОМУ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  69. Зозуля Н.С. ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА ОПЛАТИ ПРАЦІ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  70. Кожа Н.В. СТРУКТУРА ВВП УКРАЇНИ У ПОРІВНЯННІ З ІНШИМИ КРАЇНАМИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  71. Костіна А.Є. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  72. Куля Л.А. СТАН ТА НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ОСНОВНИХ ФОНДІВ МЕТАЛУРГІЇ В УКРАЇНІ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  73. Процишина С.О. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ В УКРАЇНІ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  74. Рубан Д.А., Литвин В.О. ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПОРТУ УКРАЇНИ ТА НАПРЯМИ ЇХ ВИРІШЕННЯ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  75. Ткаченко Д.О. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  76. Гуменчук Д.С. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПIДПРИЄМНИЦТВА УКРАЇНИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  77. Линник О.С. ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  78. Бутенко А.Т., Бондаренко Є.А. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ В УКРАЇНІ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  79. .Антоненко М.О. МЕТОДИ ТА СПОСОБИ ЗНИЖЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  80. Захорольська А.А. СПІВВІДНОШЕННЯ ТЕМПУ ЗРОСТАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  81. Лук’яненко Т.Ю.АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  82. Нагорна Я.Є. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВІДТОКУ ПЕРСОНАЛУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  83. Панькова А.С. ОСНОВНІ ФОНДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ ЇХ КІЛЬКОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  84. Заєць Н.М. , Фещенко К.Є. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ: ДИНАМІКА ТА ЗВ’ЯЗОК З ВАЛЮТНИМ КУРСОМ // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2019)./a>
  85. Штефан Н.М., Панасенко М.В. Тенденції розвитку фінансових технологій, віртуалізації та діджиталізації фінансового ринку // Матеріали міжнар.наук-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права.- Полтава,2020./a>
  86. Штефан Н.М., Верхогляд К.В. Особливості FinTech трансформації: характерні риси, переваги та загрози розвитку в Україні // Матеріали міжнар.наук-практичної конференції «Проблеми та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку і права.- Полтава,2020./a>
  87. Штефан Н.М., Міщенко Д.П. Закономірності, особливості та структурні зрушення у характері та темпах розвитку фінансового ринку в умовах FinTech трансформації // Матеріали V міжнар.наук-практичної конференції «Актуальні питання сучасної науки».-Київ, 2020./a>
  88. Штефан Н.М., Тягунова М.П. Фінансовий контролінг як система ефективного управління підприємством // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2020). /a>
  89. Штефан Н.М., Родіна Ю.В. Фінансовий стан України під час карантину // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2020)./a>
  90. Штефан Н.М., Остапенко А.О. Методи управління витрат та їх удосконалення // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2020). /a>
  91. Штефан Н.М., Остапенко А.О. Розвиток інноваційних банківських продуктів в Україні // Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Методи оцінки та шляхи стабілізації фінансово-економічного стану країни».-К: ГО «Київський економічний науковий центр», 2020. /a>
  92. Штефан Н.М., Драпалюк О.І. Інвестиційна діяльність підприємства та її ефективність // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2020). /a>
  93. Штефан Н.М., Ушаков М.О. Аналіз структури джерел фінансування підприємств України в сучасних економічних умовах // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2020). /a>
  94. Штефан Н.М., Воложанінова К.В. Напрями оптимізації структури депозитних операцій комерційних банків України // Матеріали студентської науково-практичної Інтернет конференції “Розвиток фінансової системи країни в умовах глобалізації” (Дніпро, 2020). /a>
  95. Штефан Н. М., Малишко К.В. Інвестиційна діяльність підприємства: сутність та перспективи розвитку // Матеріали мiж нар наук. iнтернет-конференцiї економiчного спрямування "Свiт економiчної науки. Випуск 27", (Тернопiль, 2020). /a>
  96. Штефан Н.М., Лодочніков Є.О. Удосконалення системи оподаткування доходів населення // Матеріали мiж нар наук. iнтернет-конференцiї економiчного спрямування "Свiт економiчної науки. Випуск 27", (Тернопiль, 2020). /a>
  97. Штефан Н.М., Остапенко А.О. МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ: ПРОБЛЕМИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ // Матеріали Всеукр. Наук-практ. Конф. «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ: МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ» (Київ, жовтень 2020) /a>
  98. Штефан Н.М. Алексеєнко А.І. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ // Матеріали міжнар. наук-практ. конф. “Актуальні проблеми економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика” (Полтава, березень 2021) /a>
  99. Навчально-методичні матеріали за лекційними модулями:

  На головну

  © 2006-2021 Інформація про сайт