Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Професорсько-викладацький склад кафедри активно публікує свої статті та тезиси доповідєй в різних економічних журналах та постійно приймає участь у конференціях, як на теренах України так і за її межами.


263427nbu.jpg

1.  Єрмошкіна О.В. Сучасні тенденції формування фінансових ресурсів промислових підприємств: європейський досвід / О.В. Єрмошкіна //  Економічний вісник Національного гірничого університету, 2012. - № 4. – С. 55-64

2. Єрмошкіна О.В. Динамічне управління ресурсним потенціалом промислового підприємства / О.В. Єрмошкіна, О.І. Горяча // Економічний вісник Національного гірничого університету, 2012. - № 1. – С. 32-42.

3. Єрмошкіна О.В. Фінансовий потенціал регіонів в умовах вільного руху капіталу / О.В. Єрмошкіна // Вісник Дніпропетровської Державної фінансової академії: Економічні науки, 2012 - № 2 (28), - С. 120-126.

4.    Єрмошкіна О.В. Фінансові аспекти екологічної безпеки регіонів у контексті інституціональної трансформації / О.В. Єрмошкіна // Економічний вісник Національного гірничого університету, 2011. - № 3. – С. 90-94.

5.    Букреєва Д.С. Генезис концептуальних основ контроллінгу / Д.С. Букреєва, О.С. Галушко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2011. - № 4.

6.    Букреєва Д.С. Фактори прямого впливу на показники бюджету підприємства як основного інструментарію контролінгу / Д.С. Букреєва // Інвестиції. – 2014. – Вип. 127ic_kopernykus.jpg

1.    Єрмошкіна О.В. Фінансові інновації: біхевіористський аспект / О.В. Єрмошкіна // Економічний простір. –2014. – № 92. – С. 195-207

2.Єрмошкіна О. В. Фінансові інновації як основа розвитку фінансового ринку України / О.В. Єрмошкіна // Науковий вісник Херсонського державного університету, 2015. - № 10. – С. 141-146

3.    Соціальна відповідальність бізнесу та фінансове забезпечення розвитку регіонів: чи є конфлікт інтересів? / О.В. Єрмошкіна // Економічний вісник Національного гірничого університету, 2015. - № 1. – С. 19-26.

4.  Єрмошкіна О.В. Фінансове забезпечення розвитку регіонів: інтереси бізнесу та соціальна відповідальність / О.В. Єрмошкіна // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2013. - № 11 (200).  – С. 91-95

5.  Соляник Л.Г. Від збитковості до прибутковості: ключові фактори успіху вітчизняних підприємств /Соляник Л.Г //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - №3. – Дніпропетровськ: НГУ, 2013 – С.  73-81.

6.  Соляник Л.Г. Проблеми удосконалення управління інвестиційною діяльністю на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України /Соляник Л.Г //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - №3. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014.–  С.44-54.

7.   Соціальна відповідальність як ключовий важель впровадження моделі сталого розвитку України. /Соляник Л.Г //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - №4. – Дніпропетровськ: НГУ, 2014– С. 97-108.

8.  Соляник Л.Г Фінансова стабілізація підприємств реального сектора економіки: стан, проблеми та механізм забезпечення. /Соляник Л.Г //Економічний вісник Національного гірничого університету: Науковий журнал. - № 1. – Дніпропетровськ: НГУ, 2016.– С.92-102.

9.    Соляник Л.Г.. Фінансові важелі управління прибутком аграрних підприємств. / Соляник Л.Г., Прийтенко Н.І. // Економічний простір: Збір.наук.праць. - №109. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016. - С.221-234. 

10. Штефан Н.М. Стан та перспективи євроінтеграційної спрямованості України /Н.М. Штефан // Економічний Вісник Національного гірничого університету, Дніпропетровськ, ДВНЗ "НГУ". -2015,№2.С.72-82

11. Штефан Н.М. Удосконалення механізму оподаткування малих підприємств – один з напрямів забезпечення стійкості національної економіки /Н.М. Штефан // Економічний простір: Збірник наук. Праць,- Дніпропетровськ, ПДАБА, №109,- 2016.- С.243-251

12. Shtefan N.M. Determining the companies value: modern approaches / N.M. Shtefan // Економічний простір: Збірник наук. Праць,- Дніпропетровськ, ПДАБА, №115,- 2016.- С.151-162

13. Штефан Н.М. Інституціональні перетворення – запорука успішного інноваційного розвитку України /Н.М. Штефан // Економічний простір: Збірник наук. Праць,- Дніпропетровськ, ПДАБА, №124,- 2017.- С.163-173

14. Крилова О.В.  Йододефицит / Крилова О.В., Е.В.Харитонова, П.В.Швыдько  //Редкие земли».Россия.-2014-№2-с.96-99

15. Крилова О.В.  Формування соціально відповідального бізнес-середовища містоутворюючого підприємства в регіоні видобутку й переробки уранової сировини  / Крилова О.В., Л.В.Тимошенко  //Економічний вісник НГУ.-2015.-№1(49)-с.97-103

16. Крилова О.В.  Financialization and economic crisis  /  Крилова О.В. //Економічний вісник НГУ.-2017.-№1(57)-с.146-155.

17. Цуркан І. М. Інвестиційна діяльність страхових компаній у розвинених країнах світу на ринку цінних паперів / І. М. Цуркан, І. Ю. Герасимова // Економічний вісник Національного гірничого університету. - 2013. - № 4. - С. 103-110.

18. Цуркан І.М. Особливості оподаткування фізичних осіб при довгостроковому страхуванні життя / І.М. Цуркан // Економічний простір: Збірник наукових праць.- №101.- Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015. - С. 183-194.

19. Цуркан І.М. Фінансові потоки страхових компаній: сутність, підходи до визначення / І.М. Цуркан // Економічний простір: Збір.наук.праць. - №115. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.  - С.137-150.

20. Цуркан І. М. Розвиток ринку страхування життя в контексті забезпечення соціального захисту населення України / І. М. Цуркан, А. О. Добровольський // Економічний простір. - 2017. - № 123. - С. 127-143.

21. Цуркан І.М. Податковий механізм стимулювання інвестиційної діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу України / І.М. Цуркан, І.Ю. Герасимова // Держава та регіони. Сер. Економіка та підприємництво. – 2014. - №2 (77). – С.135-142

22. Герасимова І.Ю. Система фінансових важелів та її вплив на фінансову стійкість страхових компаній в умовах глобалізації/ І.Ю. Герасимова// Економічний простір: Збірник наукових праць.- №103.- Дніпропетровськ: ПДАБА, 2015.- С. 118-128.

23. Герасимова І.Ю. Управління фінансовими ризиками страхових компаній з метою забезпечення економічної безпеки/ / І.Ю. Герасимова// Економічний простір: Збірник наукових праць.- №115.- Дніпропетровськ: ПДАБА, 2016.- С. 112-125.

24. Герасимова І.Ю. Аналіз стану та динаміки розвитку фінансів домогосподарств як інституційної економічної одиниці/ І.Ю. Герасимова/ Глобальні та національні проблеми економіки. − 2017. −№19. – С. 387-393.

25. Доценко О.Ю.  Консолідоване фінансування інноваційного розвитку регіону/ О.С. Галушко, О.Ю. Доценко // Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Економічний вісник» Національного гірничого університету. – 2012. – № 1. – С.12–19.

26. Доценко О.Ю. Механізм інноваційного розвитку регіону / О.Ю. Доценко // Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Економічний вісник» Національного гірничого університету. – 2012. – № 3. – С. 31–40.

27. Доценко О.Ю. Інвестиційний потенціал позабюджетних фондів в умовах інноваційного розвитку регіонів України / О.Ю. Доценко // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2012. – № 4. – С. 4–11. Доценко О.Ю. Обґрунтування участі розпорядників фінансових ресурсів у фінансуванні регіональних інноваційних проектів / О.Ю. Доценко // Ефективна економіка. – 2014. – №3. – [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua

28. Доценко О.Ю. Удосконалення організаційного механізму формування фінансових ресурсів регіонального інноваційного розвитку / О.Ю. Доценко // Інвестиції: практика та досвід. –2014. – № 8. – С. 78 – 82 0

29. Доценко О. Ю., Шевченко К. І. Амортизаційна політика підприємства та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні / О. Ю. Доценко, К. І. Шевченко// [Електронний ресурс] Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua

30. Букреєва Д. С. Класифікація показників, що відображають ефективність функціонування контролінгу на промисловому підприємстві / Д. С. Букреєва // Економічний простір. – 2015. - №95. – С. 156-165.

31. Букреєва Д.С. Трансформація організаційної структури управління промислового підприємства з урахуванням впровадження ефективного контролінгу / Д. С. Букреєва // Економічний простір. – 2015. - №96. – С. 166-176.

32. Букреєва Д.С. Удосконалення механізму розвитку малого бізнесу в Україні: податково-інтеграційний аспект / Д.С. Букреєва // Економічний простір. – 2016. - №109. – С. 85-97

33. Букреєва Д.С. Теоретико-методичні підходи до формування поетапного процесу впровадження та функціонування механізму контролінгу як інструменту управління промисловим підприємством / / Д.С. Букреєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. - № 6. – С. 112-115.

34. Замковий О.І. Формування нових теоретико-методологічних підходів до управління власністю територіальної громади / О.І.Замковий // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2011. – С. 48 – 55.

35. Замковий О.І. Удосконалення фінансових важелів для забезпечення стійкості розвитку регіональних кластерів в Україні за умов глобалізації / О.І.Замковий // Науковий вісник Херсонського державного Університету. Серія: ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ. Випуск 25. Частина 2. Херсон, 2017. С.56-64.

36. Замковий О.І. Трансформування відносин власності в муніципальних утвореннях [Електронний ресурс] / О.І.Замковий // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2011. – №5. – Режим доступу до журналу: http:// www.dy.nayka.com.uaКонференція Національний гірничий університет

Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України    [текст]:   матеріали  міжнар.   наук.-практ.   конф.,   2-4  черв.   2011   р., м.  Дніпропетровськ/  редкол.:   О.І.   Амоша     [та  ін.]:   у 2   т.   --  Д.: Національний гірничий університет, 2011. - Т. 1. — 287 с.

Викладено тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції  "Проблеми  і   перспективи  інноваційного  розвитку  економіки України".   Розглянуто проблеми, пов'язані з розвитком економічної теорії та господарської практики;  економічні проблеми  інноваційного   розвітку господарського      комплексу       і      підприємств;       проблеми      економіки природокористування й охорони навколишнього середовища; проблеми  і перспективи створення ефективно функціонуючого фінансового  механізму інноваційного розвитку України; питання вдосконалення обліку й аудиту проблеми розвитку інноваційного менеджменту;   теоретичні практичні   питання   моделювання   в   управлінні   інноваційним розвитком економіки; питання розвитку бізнес-освіти як фактора інноваційного розвитку економіки регіону. Єдина Європа: перспективи розвитку

Єдина Європа: розширюючи кордони [Текст]: моногр. / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа,  Вроцлав;  наук.  ред.  О.І. Амоша.         Д.:  Національний гірничий університет, 2012. — 274 с. — Текст англ., — Бібліогр. в кінці розділів.

Викладено результати наукових досліджень щодо сучасних проблем глобалізації та інтеграційних процесів^ участі в них українських та польських підприємств, вирішення екологічних та соціально-економічних проблем, пов'язаних з інтеграційними процесами, підвищенням конкуренції та інтенсифікацією виробництва.

Видання буде корисним для наукових співробітників, фахівців-практиків, які займаються проблемами європейського розвитку, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, урядових і неурядових аналітичних організацій, інституцій ЄС.едина європа  сброрник тез доповідей

Єдина Європа: нові виклики [Текст] : моногр. / Держ. вищ. навч. закл. "Національний  гірничий  університет",   м. Дніпропетровськ;  Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О. І. Амоша. -  Д.: Національний гірничий університет, 2011. -  285 с. - Текст англ., польськ., укр. мовами. - Бібліогр. в кінці розділів.

Викладено результати наукових досліджень щодо сучасних проблем глобалізації та інтеграційних процесів, участі в них українських та польських підприємств, вирішення екологічних та соціально-економічних проблем, пов'язаних з інтеграційними процесами, підвищенням конкуренції та інтенсифікацією виробництва.

Буде корисною для наукових співробітників, фахівців-практиків, які займаються проблемами європейського розвитку, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, урядових і неурядових аналітичних організацій, інституцій ЄС.Єдина Європа нові виклики  моногр "Національний  гірничий  університет  Вища банківська школа

Єдина Європа: перспективи розвитку : Монографія / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. - Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. — 254 с. -  Текст англ., польськ., укр., рос..— Бібліогр. в кінці розділів.

У монографії викладено сучасні тенденції європейського розвитку, які характеризуються глобальною трансформацією європейських країн до якісно нового стану, нового типу цивілізації. Досліджено проблеми глобалізації економіки та її вплив на інноваційний розвиток європейських країн; проаналізовано європейський досвід і сучасні тенденції регіонального розвитку, підходи до захисту навколишнього середовища і формування стійких економічних систем у Європі, розвитку конкурентних переваг на основі економіко-математичного моделювання та висвітлено сучасні технології підготовки висококваліфікованих фахівців в нових економічних умовах.

Видання буде корисним для наукових співробітників, фахівців-практиків, які займаються проблемами європейського розвитку, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, урядових і неурядових аналітичних організацій, інституцій ЄС.Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт