Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
фото Олени Доценко

Доценко Олена Юріївна 


Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт  
Доценко.jpg
Посада: доцент, заступник декана ФЕФ з методичної роботи  
Науковий ступінь: кандидат економічних наук
Наукове звання:       
Викладає дисципліни:
 • Гроші та кредит
 • Фінанси підприємств
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародні фінансові відносини
 • Бюджетування діяльності підприємства
 • ORCID iD 0000-0001-5362-179X   

  ЗакінчилаДніпропетровську гірничу академію у 1998 р. Базова спеціальність "економіка підприємства", спеціалізація-"Фінанси". Захистила дисертацію на тему: "Управління фінансовим забезпеченням інноваційного розвитку регіону на основі консолідованого фінансування інноваційних проектів" 08.00.08 - "Гроші, фінанси та кредит" у 2014р.
  Нагороджена
  gramota_16_Доценко.png gramota_17_Доценко.pnggramota_19_доценко.png
  Професійна мобільність
  diplom_can_Доценко.pngpoland_Доценко.pngСертификат_Доценко_01.pngpage_00_Доценко.png

     Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць:

  1. Доценко О.Ю. Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2010. - № 4. – С. 25- 35
  2. Галушко О.С., Доценко О.Ю. КОНСОЛІДОВАНЕ ФІНАНСУВАННЯ  ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ/ Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2012. – С.12 – 19.
  3. Доценко О.Ю. Механізм інноваційного розвитку регіону / Економічний вісник НГУ № 3 Дніпропетровськ.  2012. – С.31–40.
  4. Elena Dotsenko. FINANCIAL ASPECTS OF INNOVATION IN LOCAL/. Wiższa Szkoła Bankowa we Wroclawiu, Wroclaw. Poland. 2011
  5. Elena Dotsenko. CONVERGENCE REGIONAL INNOVATION INFRASTRUCTURE UKRAINE AND THE EU / Wiższa Szkoła Bankowa we Wroclawiu, Wroclaw. Poland. 2013 p.159-165
  6. Доценко Е.Ю. Организационно-экономический механизм регионального инновационного развития / Матеріали міжнародної наукової  он-лайн конференції «Инновации в создании и управлении бизнесом» , Москва. - 2010 р.
  7. Доценко О.Ю.Обгрунтування участі розпорядників фінансових ресурсів у фінансуванні регіональних інноваційних проектів / О.Ю. Доценко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2014. – №3. – Режим доступу :http://www.economy.nayka.com.ua 
  8. Доценко О.Ю.Удосконалення організаційного механізму формування фінансових ресурсів регіонального інноваційного розвитку / О.Ю. Доценко // Інвестиції: практика та досвід. –2014. – № 8. – С. 78 – 82
  9. Доценко Е.Ю. Теоретические основы определения сущности инновационного развития региона / Е.Ю. Доценко // Экономика. Управление. Право. – 2014. – Январь. – №1(49). – С. 32–36 
  10. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку [Текст]: моногр. / за ред. О.С. Галушко. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 212 с.- Р. 1.5 «Регіональні аспекти забезпечення активізації інноваційної складової конкурентоспроможності підприємства" / О.Ю. Доценко. – С. 37–42
  11. Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку [Текст]: моногр. / за ред. О.С. Галушко. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 212 с. – Р. 2.2. – Оцінка ефективності інноваційного проекту як основа його консолідованого фінансування / О.Ю. Доценко. – С. 50–57
  12. Єдина Європа: Погляд у майбутнє [Текст]: моногор. = United Europe: Future prospects: monograph /ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; за ред. О.І. Амоші. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 286 с. - «Convergence of regional innovation Infrastructure of Ukraine and the EU» / Elena Dotsenko. – С. 159–164.
  13. Доценко О.Ю. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону на осно-ві консолідованого фінансування інноваційних проектів: монографія [Текст]: / О.Ю. Доценко ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпро : НГУ, 2016. – 173 с.
  14. O. Yermoshkina, K. Łobos SME in Poland and Ukraine. Prospect for future and functioning conditions: monograph /O. Yermoshkina, K. Łobos/ Difin SA. – Wroclaw. – 2017. – 302 p. - Chapter 3- Stimulating the development of small businesses at the local level (the experience of Poland and Ukraine) / Elena Dotsenko. – С. 30-38
  15. Доценко О.Ю. Формування інноваційної інфраструктури регіону як елемента регіональної інноваційної системи / О.Ю. Доценко // Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Економічний вісник» Національного гірничого університету. – 2010. – № 2. – С. 12–19.
  16. Доценко О.Ю. Консолідоване фінансування інноваційного розвитку регіону/ О.С. Галушко, О.Ю. Доценко // Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Економічний вісник» Національного гірничого університету. – 2012. – № 1. – С.12–19.
  17. Доценко О.Ю. Інвестиційний потенціал позабюджетних фондів в умовах інноваційного розвитку регіонів України / О.Ю. Доценко // Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал «Економічний вісник» Національного гірничого університету. – 2012. – № 4. – С. 4–11.
  18. Доценко О.Ю. Удосконалення організаційного механізму формування фінансових ресурсів регіонального інноваційного розвитку / О.Ю. Доценко // Інвестиції: практика та досвід. –2014. – № 8. – С. 78 – 82
  19. Доценко О. Ю., Шевченко К. І. Амортизаційна політика підприємства та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні / О. Ю. Доценко, К. І. Шевченко// Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". – 2017. – №12. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua
  20. Доценко О.Ю. Тахтаєв Р.Р. Теоретичні підходи до визначення сутності прибутку та управління ним /Наукове видання «Наукові виклики» №10 (1/2018) Економіко-правові виклики 2018 року- С.75-79
  21. Доценко Е.Ю. Теоретические основы определения сущности инновационного развития региона / Е.Ю. Доценко // Экономика. Управление. Право. – 2014. – Январь. – №1(49). – С. 32–36
  22. Доценко Е.Ю. Организационно-экономический механизм регионального инновационного развития / Е.Ю. Доценко // Инновации в создании и управлении бизнесом : Матер. межд. науч. онлайн-конф., 20–30 апреля 2010 г. – М.: РУДН, 2010. – С. 27–30
  23. Доценко О.Ю. Інноваційна інфраструктура регіону / О.Ю. Доценко // Трансферт технологій: від ідеї до прибутку : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., 27–29 квітня 2010 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т. 2. – С. 96–97.
  24. Доценко О.Ю. Зміцнення фінансової бази органів місцевого самоврядування як фактор стимулювання інноваційного розвитку регіонів / О.Ю. Доценко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., 20–22 травня 2010 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т. 2. – С. 45–47.
  25. Доценко О.Ю. Соціально-економічний розвиток регіону й регіональна інноваційна політика / О.Ю. Доценко // Соціально-економічний розвиток України і її регіонів: проблеми науки і практики : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., 27 – 28 травня 2010 р. – Х.: ХНЕУ, 2010 р. – С. 51–53.
  26. Доценко О.Ю. Фінансування інноваційного розвитку регіонів / О.Ю. Доценко // Фінансово-кредитний механізм в соціально-економічному розвитку країни : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., 16-17 лютого 2011 р.– Макіївка: Макіївський економіко-гуманітарний інститут, 2011. – Т. 1. – С. 164–165.
  27. Доценко О.Ю. Місце фінансового механізму в системі механізмів інноваційного розвитку регіону / О.Ю. Доценко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матер. міжнар. наук.-практ. конф., 2–4 червня 2011 р. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2011. – Т. 1. – С. 217–219.
  28. Доценко О.Ю. Фінансування інвестиційно-інноваційного розвитку регіонів України / О.Ю. Доценко // Стратегічні вектори розвитку національної економіки в умовах протидії викликам глобалізації : Матер. всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 березня 2012 р. – Сімферополь: КЕІ КНЕУ ім. В. Гетьмана,. 2012. – С. 197–199.
  29. Доценко О.Ю. Стратегія фінансової підтримки інноваційного розвитку регіону / О.Ю. Доценко // Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики : Матер. міжнар. наук.-практ. конф., 23–24 травня 2013 р. – Х.: ХНЕУ, 2013 р. – С. 383–386.
  30. Доценко О.Ю. Удосконалення механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку регіонів України / О.Ю. Доценко // Фінансовий механізм та обліково-аналітичне забезпечення сталого економічного розвитку : Матер. всеукр. наук.-практ. конф., 4–7 вересня 2013 р.– Севастополь: Севастопольський національний технічний університет, 2013.- С. 163–165.
  31. Доценко О.Ю. Планування прибутку підприємств готельного бізнесу / О.Ю. Доценко, М. А. Степанян// Наукові відкриття та фундаментальні науковідослідження: світовий досвід: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м. Полтава, 20 травня, 2019 р.Полтава : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.7. – С.25-26
  32. Доценко О.Ю.Фінансова діяльність страхових організацій і напрями її удосконалення / О.Ю. Доценко, А. С Шульга // Наукові відкриття та фундаментальні наукові дослідження: світовий досвід: зб. наук. праць «ΛΌГOΣ» з матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., м.Полтава, 20 травня, 2019 р. Полтава : ГО «Європейська наукова платформа», 2019. Т.7. – С.112-113
  33. Наукова та навчально-методична праця зі студентами:

  Навчально-методичні матеріали за лекційними модулями:

  На головну

  © 2006-2022 Інформація про сайт