Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Для проекта.jpg

Горяча Олена Іванівна 

Рейтинг ГуглАкадемияРейтинг РесерчГейт
Посада: ст.викладач 
Викладає дисципліни: 
 • Фінансова математика
 • Банківська система

 • ORCID 0000-0002-2594-0125    

  ЗакінчилаНаціональну гірничу академію України у 1998 р. Базова спеціальність: економіка підприємства за спеціалізацією «Фінанси і кредит».
    
  Професійна мобільність 

  Headliner_20210256_Горяча.png Сертиф_Горяча_2021.jpgPrometheus_Горяча_27-08-21.png

     Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць:
 • Горяча О.І. Динамічне управління ресурсним потенціалом промислового підприємства / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2012. - № 1. – С. 32-42
 • ГорячаО.І. Управління ресурсним потенціалом підприємства: принципи, цілі, завдання / Економічнийвісник Національного гірничого університету. – 2010. - № 4. – С. 62-68
 • Горяча О.І. Механізм управління ресурсним потенціалом промислового підприємства: принципи, цілі, задачі / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2010. - № 1. – С. 62 - 68
 • Горяча О.І. Дослідження ресурсного потенціалу промислового підприємства: методологічі особливості / Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2010. - № 2. – С. 33-42
 • Горяча О.І. Фінансове забезпечення процесу управління ресурсним потенціалом підприємства: інноваційний аспект/ Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матер. міжнар. наук.-пр. конф. (2-4 червн., 2011). – Т.1. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – С. 207-208.
 • Горяча О.І. Управління розвитком ресурсного потенціалу промислового підприємства: інноваційний підхід/ Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матер. міжнар. наук.-пр. конф. (21 травн. - 2 червн., 2012). – Т.1. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. – С. 109-110.
 • Горяча О.І. Концептуальні проблеми управління ресурсним потенціалом підпри-ємства. Трансфер технологій: від ідеї до прибутку: матер. І наук.-пр. конф. студен-тів, аспірантів і молодих учених (27-28 квіт., 2010). – Т.3. - Дніпропетровськ: На-ціональний гірничий університет, 2010. – С. 220-221..
 • Горяча О.І. Управління ресурсним потенціалом промислового підприємства: інно-ваційний аспект. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки Укра-їни: матер. міжнар. наук.-пр. конф. (20-22 трав., 2010). – Т.2. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – С. 43-45..
 • Горяча О.І. Системно-цільовий підхід до управління ресурсним потенціалом підп-риємства: інноваційний аспект. Управління інноваційним розвитком промисловос-ті: держава, регіон, підприємство: матер. міжнар. наук.-пр. конф. (01 черв., 2010). – Т.1. - Донецьк.: ДонДУУ, 2010. – С. 43-46..
 • Горяча О.І. Фактори формування ресурсного потенціалу промислового підприємс-тва. Економіка, менеджмент та аудит: сучасні проблеми та напрями розвитку: ма-тер. міжнар. наук.-пр. конф. (29 травн. - 30 травн., 2015). /ГО «Львівська економі-чна фундація» – Ч.1. – Львів: ЛЕФ, 2015. – С.44-49.
 • Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку: моногр./ за ред..О.С.Галушко. – Д. Національний гірничий університет, 2012. - 212 с.
 • Горяча О.І. Удосконалення системи планування ресурсного потенціалу промисло-вого підприємства: системно-цільовий підхід. Економічний простір : зб. наук. пр./ Придніпров. держ. акад. буд-ва та архіт. – 2015. - № 5. – С.158-171
 • Наукова та навчально-методична праця зі студентами:

  Навчально-методичні матеріали за лекційними модулями:

  На головну

  © 2006-2021 Інформація про сайт