Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Книга Секція №1. Фінансовий механізм та державне регулювання економічного розвитку
Книга Секція №2. Удосконалення системи оподаткування
Книга Секція №3. Актуальні напрямки розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації
Книга Секція №4. Фінансовий менеджмент промислових підприємств та посередників
Книга Секція №5. Удосконалення процесів бюджетного управління
 

Книга   Секція №2. Удосконалення системи оподаткування 
Книга   Секція №3. Актуальні напрямки розвитку фінансової системи країни в умовах глобалізації 

 1. Божок Є.М. Державний борг України та його динаміка
 2. Водопь’ян М.В. Формування оптимального страхового портфеля страхової компанії
 3. Гусаревич О.Д. Удосконалення підходів до управління валютними операціями банку
 4. Євтушенко Ю.В. Управління фінансовими ресурсами страхових компаній
 5. Замковий О.О. Statistical modeling of economic systems in equity markets
 6. Койнаш Т.А. Удосконалення управління надійністю та ліквідністю банку в умовах економічної кризи
 7. Колісніченко Ю.І. Сутність, зміст оцінки кредитоспроможності позичальника та її роль в забезпеченні ефективності кредитних операцій банку
 8. Мамєдова Д.Т. Вплив фінансової кризи на зміну умов банківського кредитування
 9. Матухно А.С. Проблеми та напрямки ефективного розвитку кредитної діяльності банків
 10. Морозов К.Е. Підвищення рівня фінансової стійкості страхової компанії шляхом оптимізації структури страхового портфеля з урахуванням операцій перестрахування
 11. Нейман О.О. Сутність надійності та ліквідності кредитної установи у контексті комплексного управління
 12. Озерова М.А. Удосконалення методичних підходів до аналізу ефективності  ринку фінансових послуг в Україні
 13. Сизько К.В. Удосконалення аналізу ефективності управління кредитним ризиком банку
 14. Соловйова П.В. Основні напрями розвитку депозитних операцій комерційних банків України
 15. Солодка Д.О. Існуючи підходи до управління активами страхових компаній
 16. Черненко І.О. Інноваційний розвиток банківських продуктів на базі диверсифікації
 17. Чорна А.С. Фінансова діяльність підприємств сільського господарства і напрями її вдосконалення
 18. Чудновєц Г.О. Напрями вдосконалення кредитної політики комерційного банку


Книга Секція №4. Фінансовий менеджмент промислових підприємств та посередників   

 1. Аврамова І.С. Взаємозв’язок між факторами що впливають на фінансовий результат підприємства
 2. Алексєєнко М.Є. Підвищення ефективності функціонування підприємства на основі використання гнучкого бюджетування
 3. Анісімова К.О. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств
 4. Аргунова А.А. Фінансове планування прибутку підприємства
 5. Безсмертна М.О. Фінансова діяльність  підприємств сільського господарства в сучасних умовах господарювання
 6. Безгодько М.П. Проблеми організації операцій банку на валютному ринку
 7. Богомазова В.О. Прибуток підприємства, як важлива складова фінансових ресурсів підприємства
 8. Бойко О.В. Економічна сутність прибутку та рентабельність підприємства
 9. Варакута А.О. Прибуток підприємства та фактори, які впливають на його формування та зростання в умовах економічної кризи
 10. Гавяз В.Г. Визначення ефективності управління прибутком на основі показників фінансово-економічного стану підприємства
 11. Гезь Л.В. Планування на підприємстві в умовах кризи
 12. Гіль Ю.В. Методичні підходи до аналізу прибутковості підприємства
 13. Григор’єва О.Ю. Шляхи підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами підприємства
 14. Гумбатов Т.В. Проблеми забезпечення фінансової стійкості підприємства
 15. Данільченко Д.В. Моделі ефективності використання оборотних коштів підприємства
 16. Діяконенко В.Л. Розрахунок економіко-математично моделі оптимізації обсягу і структури оборотних активів на прикладі ПП «Стройлюкс»
 17. Єгорова П.В. Фінансова безпека в умовах ведення бізнесу
 18. Єлізарова А.А. Планування показників фінансово-господарської діяльності підприємства
 19. Жейнов В.І. Рентабельність як узагальнюючий показник фінансового стану підприємства
 20. Журба А.О. Удосконалення фінансових методів антикризового управління підприємством
 21. Зелінський С.С. Обґрунтування підходів до перебудови системи банківського кредитування  в кризових економічних умовах
 22. Зеря М.Ю. Дискусійні питання визначення вартості бізнесу в умовах нестабільної економіки
 23. Іщенко В.В. Джерела фінансування діяльності підприємства
 24. Калюжна Я.Я. Посилення управління фінансами підприємств через подальше втілення інформаційних технологій
 25. Кібкало Я.А. Проблеми ефективності використання оборотних коштів
 26. Клевець А.С. Оптимізація структури капіталу підприємства на основі використання теоретико-ігрового підходу
 27. Козакова І.В. Методологічні підходи планування та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства
 28. Коротких Я.В. Управління використанням фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств
 29. Костенко С.С. Удосконалення механізму оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринкових відносин
 30. Кравченко А. Д. Формування і використання власного капіталу підприємства
 31. Кравченко Я.В. Планування фінансової сталості та платоспроможності підприємства
 32. Куліш С.М. Проблеми формування кредитних ресурсів комерційного банку в умовах кризових явищ в економіці України
 33. Лапаухова У.М. Методи планування прибутку підприємства
 34. Логвинець А.Є. Роль  прогнозування  у  формуванні  прибутку підприємства
 35. Магро Р.О. Шляхи  підвищення фінансових результатів діяльності підприємства
 36. Нефьодова А.О. Аналіз  фінансового  стану  підприємства  та  розробка  шляхів  його поліпшення
 37. Нізельник А.В. Формування капіталу торговельного підприємства
 38. Номеровська А.В. Дослідження факторів впливу на прибуток промислового підприємства
 39. Носаль М.Ю. Принципи формування та  розподілу капіталу підприємства
 40. Овчаренко К.В. Планування та прогнозування грошових потоків на підприємстві
 41. Панченко А.О. Напрями ефективного використання капіталу на підприємствах машинобудівельної галузі України
 42. Побуділін В.О. Сутність та принципи фінансового планування діяльності підприємства
 43. Полтавець Г.Ю. Методологічні підходи до прогнозування банкрутства підприємств
 44. Рікус Г.М. Управління фінансовими ресурсами підприємств з використаннями фінансового планування
 45. Савенко А.К. Вибір ефективних інвестиційних проекті
 46. Стецюк Д. П. Проблеми діагностики стану фінансово-господарської діяльності українських підприємств в умовах економічної інтеграції
 47. Тахтаев Р.Р. Формування прибутку підприємства та напрями його підвищення
 48. Триль В.О. Необхідність планування заходів підвищення рентабельності підприємства як фактор забезпечення ефективності його функціонування
 49. Усаченко Г.А. Напрямки покращення фінансового стану машинобудівного підприємства
 50. Филиппович Є.С. Управління джерелами фінансування підприємства
 51. Целуйко А.В. Економічна сутність та загальна характеристика фінансових ресурсів підприємства
 52. Чернишева А.В. Взаємовідносини комерційного банку та малого підприємства в умовах ринкової економіки
 53. Шевченко К.І. Ефективне використання основних фондів в умовах економічної кризи
 54. Шейко О.О. Вдосконалення управління капіталом підприємства в умовах невизначеності
 55. Шкет Р.І. Розвиток підприємства: передумови, критерії, перспективи
 56. Шпиганович Є.А. На шляху до стійкого зростання прибутковості підприємств реального сектора
 57. Щербіна С.А. Фінансові ресурси підприємства і джерела їх формування
 58. Явтушенко А.С. Організація фінансової діяльності підприємства
 59. Яковенко О.Є. Стратегічне управління фінансовими ресурсами підприємства
 60. Ястреба В.О. Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства

Книга Секція №5. Удосконалення процесів бюджетного управління


© 2006-2022 Інформація про сайт